Rosyj­skie samo­lo­ty nadal lata­ją po kana­dyj­skim nie­bie mimo że kil­ka kra­jów euro­pej­skich zamknę­ło swo­ją prze­strzeń powietrz­ną dla rosyj­skich prze­woź­ni­ków w odpo­wie­dzi na inwa­zję Moskwy na Ukra­inę — Otta­wa pozo­sta­wia wszyst­kie taką moż­li­wość otwartą

Depar­ta­ment aktyw­nie moni­to­ru­je obec­ną sytu­ację i ści­śle współ­pra­cu­je z klu­czo­wy­mi sojusz­ni­ka­mi, w tym ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi” – poin­for­mo­wa­ło w pią­tek wie­czo­rem biu­ro mini­stra trans­por­tu Oma­ra Algha­bry w oświad­cze­niu dla kana­dyj­skiej prasy .

Fla­go­wy rosyj­ski prze­woź­nik Aero­flot obsłu­gu­je wie­le lotów dzien­nie w kana­dyj­skiej prze­strze­ni powietrz­nej m.in. w dro­dze do USA.

reklama

Kon­sul­tant  Ross Aimer twier­dzi, że przej­ście to sta­no­wi klu­czo­wą tra­sę dla linii lot­ni­czej i że Rosja zemści się na zakaz przelotów.

Zachod­ni prze­woź­ni­cy ruty­no­wo lata­ją nad Rosją — naj­więk­szym kra­jem na świe­cie — w dro­dze do Azji i na Bli­ski Wschód, cho­ciaż samo­lo­ty pasa­żer­skie obec­nie omi­ja­ją Ukra­inę oraz część Bia­ło­ru­si i zachod­niej Rosji.

 

 

W pią­tek pre­mier Justin Tru­de­au ogło­sił, że Kana­da obej­mie sank­cja­mi Puti­na wraz z jego mini­strem spraw zagra­nicz­nych Sier­gie­jem Ław­ro­wem i inny­mi czo­ło­wy­mi oso­bi­sto­ścia­mi Krem­la, obar­cza­jąc ich odpo­wie­dzial­no­ścią za „bru­tal­ny, nie­po­trzeb­ny atak” na Ukrainę.

Tru­de­au powie­dział rów­nież, że Kana­da poprze usu­nię­cie Rosji z SWIFT, cyfro­wej sie­ci płat­no­ści i roz­li­czeń, któ­ra łączy tysią­ce ban­ków na całym świe­cie, co, jak powie­dział, jesz­cze bar­dziej utrud­ni Puti­no­wi „sfi­nan­so­wa­nie jego brutalności”.

Kon­ser­wa­ty­ści w sobo­tę wezwa­li rząd, by zro­bił więcej.

Par­tia wzy­wa Tru­de­au do ogło­sze­nia amba­sa­do­ra Rosji per­so­na non gra­ta i wyda­le­nia go z Kana­dy, odwo­ła­nia amba­sa­do­ra Kana­dy z Moskwy i „odizo­lo­wa­nia Rosji na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej poprzez dąże­nie do usu­nię­cia Rosji z orga­ni­za­cji takich jak G20 i Orga­ni­za­cja Bez­pie­czeń­stwa i Współ­pra­cy w Euro­pie ( OBWE).”