Bia­ło­ru­ska agen­cja pań­stwo­wa BELTA poin­for­mo­wa­ła, że  Pol­ski dezer­ter Emil Chech­ko został zna­le­zio­ny powie­szo­ny w  Mińsku .