Pod­czas kolej­ne­go Kier­ma­szu Rodzin­ne­go w Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze roz­ma­wia­my o zdro­wej żyw­no­ści — jaj­kach, kurach na rosół, eks­por­cie kana­dyj­skie­go wina do Chin, upo­rząd­ko­wa­niu finan­sów (w dzi­siej­szych cza­sach nie kła­mią tyl­ko licz­by), kosme­ty­kach z alo­esu, biżu­te­rii na wio­snę i desty­lo­wa­niu alko­ho­lu. Orga­ni­za­to­rzy kier­ma­szu zapra­sza­ją rów­nież co czwar­tek na Far­mers Mar­ket do Cen­trum. War­to przyjść, poroz­ma­wiać, pora­dzić się, kupić zdro­we jedze­nie. Tym razem kupi­li­śmy świet­ny pasz­tet u pani Neli — zaraz przy wejściu.