Wie­lu izra­el­skich komen­ta­to­rów uwa­ża, że w swym prze­mó­wie­niu do tam­tej­sze­go Kne­se­tu Woło­dy­mir Zelen­ski, któ­ry sam jest Żydem,  prze­sa­dził z porów­na­nia­mi do Holocaustu.

https://fb.watch/bTAsOvXOrN/ 

Rów­nież izra­el­scy mini­stro­wie i posło­wie potę­pi­li Zełen­skie­go za porów­na­nia rosyj­skiej inwa­zji na Ukra­inę do Holo­kau­stu Zełen­ski powie­dział m.in., że „Rosja­nie posłu­gu­ją się ter­mi­no­lo­gią par­tii nazi­stow­skiej, chcą wszyst­ko znisz­czyć. Nazi­ści nazwa­li to »osta­tecz­nym roz­wią­za­niem kwe­stii żydow­skiej«. Teraz na Krem­lu otwar­cie mówią o osta­tecz­nym roz­wią­za­niu kwe­stii ukraińskiej″.

reklama

 – Jeste­ście w sta­nie pomóc nasze­mu naro­do­wi, rato­wać nasze życia, życia Ukra­iń­ców i ukra­iń­skich Żydów – mówił Zełen­ski — doma­ga­jąc się m.in. prze­ka­za­nia “- żela­znej kopu­ły — izra­el­skie­go sys­te­mu antyrakietowego.

– Moż­na dłu­go zada­wać pyta­nia cze­mu my nie może­my dostać od was bro­ni, albo cze­mu Izra­el nie wpro­wa­dził zde­cy­do­wa­nych sank­cji prze­ciw­ko Rosji, cze­mu rosyj­ski biz­nes cały czas loka­li­zu­je się u was. Będzie­my musie­li z tym żyć – powie­dział. – Ukra­iń­cy pod­ję­li swo­ją decy­zję 80 lat temu, gdy rato­wa­li Żydów. Wśród nas są ci, któ­rzy są spra­wie­dli­wi wśród naro­dów świa­ta. Wy też macie taki wybór – spuentował.

  „Przy­wo­łu­jąc Ukra­iń­ców, któ­rzy rato­wa­li Żydów pod­czas Holo­kau­stu, Zełen­ski pomi­nął rolę ukra­iń­skich bojó­wek nacjo­na­li­stycz­nych w prze­pro­wa­dze­niu Holo­kau­stu oraz reha­bi­li­ta­cję nie­któ­rych z tych samych grup w ostat­nich latach”, czy­ta­my na por­ta­lu haaretz.com.

„Doce­niam pre­zy­den­ta Ukra­iny wspie­ram naród ukra­iń­ski w duchu i w prak­ty­ce, ale strasz­nej histo­rii Holo­kau­stu nie wol­no pisać na nowo. Ludo­bój­stwo zosta­ło popeł­nio­ne rów­nież na zie­mi ukra­iń­skiej. Woj­na jest strasz­na, ale porów­na­nie jej do okrop­no­ści Holo­kau­stu i osta­tecz­ne­go roz­wią­za­nia jest obu­rza­ją­ce” – napi­sał na Twit­te­rze mini­ster komu­ni­ka­cji Joaz Hendel.

„Woj­na jest zła, trud­na, powo­du­je nie­po­trzeb­ne ofia­ry i roz­lew krwi, ale nie jest holo­kau­stem. Holo­kaust to mię­dzy inny­mi celo­we ludo­bój­stwo, pie­ce, komo­ry gazo­we, maso­we gro­by oraz mor­do­wa­nie z pre­me­dy­ta­cją kobiet i dzie­ci. Jedy­nym sło­wem, któ­re opi­su­je Holo­kaust, jest holo­kaust. Holo­kaust nie jest woj­ną” – napi­sał Yoav Kisch, czło­nek Kne­se­tu z ramie­nia par­tii Likud.

Inny depu­to­wa­ny, Galit Distal Atba­ry­an, napi­sał: „Kie­dy Zełen­ski pod­dał Holo­kaust meta­mor­fo­zie, poczu­łem się, jak­by ktoś ude­rzył mnie w brzuch albo wsa­dził mi palec do oka, albo jed­no i dru­gie. Może gdy­bym nie sie­dział w Kne­se­cie Izra­ela obok fla­gi Izra­ela jako czło­nek par­la­men­tu Izra­ela, bola­ło­by to mniej. Może”.