Pol­ska — Ukra­ina; Mecz cha­ry­ta­tyw­ny w Toronto

W dniu 15 maja 2022 r. dru­ży­na polo­nij­ne­go klu­bu pił­kar­skie­go Olim­pia Toron­to roze­gra­ła mecz pił­kar­ski z Ukra­ine Uni­ted FC.

Polo­nij­ny klub wyszedł z ini­cja­ty­wą zor­ga­ni­zo­wa­nia akcji pomo­cy dla Ukra­iny przy oka­zji tego meczu. Po roz­mo­wach z przed­sta­wi­cie­la­mi klu­bu Ukra­ine Uni­ted usta­li­li­śmy, że zor­ga­ni­zu­je­my wspól­ne pol­sko-ukra­iń­skie spo­tka­nie na sta­dio­nie w Cen­ten­nial Park w Etobicoke. 

Celem było zebra­nie pomo­cy finan­so­wej oraz mate­rial­nej , a tak­że oka­za­nie wspar­cia ducho­we­go dla sąsia­dów Polski.