W roz­mo­wie z por­ta­lem True North James Topp wete­ran kana­dyj­skich sił zbroj­nych (CAF) któ­ry w obro­nie wol­no­ści prze­mie­rza pisze Kana­dę stwier­dził, że to ​​rząd Tru­de­au i media głów­ne­go nur­tu w dużej mie­rza odpo­wia­da­ją za to, co podzie­li­ło Kanadę.

Topp, któ­ry spo­tka się 22 czerw­ca z par­la­men­ta­rzy­sta­mi w Otta­wie , powie­dział, że poważ­ny pro­blem podzia­łu został wytwo­rzo­ny w cią­gu minio­nych dwóch lat”. Prze­ma­wia­jąc w tym tygo­dniu z Mara­thon w Onta­rio, w 100. dniu swo­je­go mar­szu pro­te­sta­cyj­ne­go, 28-let­ni wete­ran  powie­dział, że jego roz­mo­wy z Kana­dyj­czy­ka­mi po dro­dze potwier­dzi­ły, że jest coś bar­dzo nie tak ze spo­so­bem, w jaki rzą­dzo­ny jest kraj.

„Per­spek­ty­wa, któ­rą zyska­łem pod­czas tej podró­ży, jest taka, że ​​duch Kana­dy jest wciąż obec­ny” – powie­dział. „Jed­nak­że panu­je inten­syw­ne nie­za­do­wo­le­nie z obec­ne­go rzą­du.  Zbyt duża siła jest skon­cen­tro­wa­na w zbyt nie­wie­lu rękach”.

reklama

Topp wska­zał, że jego 4293 km marsz został zasad­ni­czo zigno­ro­wa­ny przez tra­dy­cyj­ne media, pomi­mo wie­le tysię­cy Kana­dyj­czy­ków,   go wspie­ra i wspierało.

Topp roz­po­czął swój marsz prze­ciw­ko rzą­do­wym naka­zom szcze­pień 20 lute­go w Van­co­uver – tego same­go dnia, w któ­rym rząd Tru­de­au roz­pra­wił się z pro­te­stu­ją­cy­mi kie­row­ca­mi Kon­wo­ju Wol­no­ści w Otta­wie po tym, jak tydzień wcze­śniej powo­łał się na usta­wę o sytu­acjach nadzwyczajnych.

Powie­dział, że kie­row­com cię­ża­ró­wek i zwy­kłym Kana­dyj­czy­kom, któ­rzy sprze­ci­wia­li się naka­zom zawdzię­cza odzy­ska­nie poczu­cia sensu.

Od począt­ku swo­je­go mar­szu Topp zachę­cał zwo­len­ni­ków, aby pisa­li do posłów z proś­bą o spo­tka­nie z nim, kie­dy przy­bę­dzie do Otta­wy 22 czerw­ca. Publi­ka­cje w mediach spo­łecz­no­ścio­wych poka­zu­ją , że wysła­no już tysią­ce listów.