Ojciec Janusz Bła­że­jak OMI jeden z naj­bar­dziej zasłu­żo­nych dusz­pa­ste­rzy polo­nij­nych obcho­dził 35-lecie kapłań­stwa. Przed­sta­wia­my rela­cję z uro­czy­sto­ści, a poni­żej link do wywia­du z o. Bła­że­ja­kiem z oka­zji 30-lecia kapłań­stwa, gdzie znaj­dą Pań­stwo histo­rię jego powołania.

http://www.goniec24.com/wywiady-gonca/item/8581-moim-marzeniem-by%C5%82-madagaskar