Z powo­du zwięk­szo­ne­go napły­wu pasa­że­rów, nie­do­bo­rów per­so­ne­lu i opóź­nień w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa spo­wo­do­wa­nych ogra­ni­cze­nia­mi COVID-19  Air Cana­da odwo­ła­ła w pierw­szym tygo­dniu czerw­ca oko­ło 10 pro­cent lotów z  lot­ni­ska  Pear­so­na w Toronto.

Co naj­mniej jed­na inna kana­dyj­ska linia lot­ni­cza mia­ła podob­ny zakres odwo­łań lotów w cią­gu ostat­nie­go tygo­dnia, ale nie na pozio­mie Air Cana­da. WestJet Air­li­nes anu­lo­wa­ła oko­ło 3%, czy­li oko­ło 16,  przy­lo­tów do Pear­son i 10 odlotów.

Na  10 czerw­ca sta­ty­sty­ki lotów Toron­to Pear­son poka­zu­ją, że pra­wie 6% z wszyst­kich 493 odlo­tów na lot­ni­sku zosta­ło odwo­ła­nych, podob­nie jak pra­wie 7% z wszyst­kich 503 przylotów.

REKLAMA

W oświad­cze­niu z 9 czerw­ca , Gre­ater Toron­to Air­ports Autho­ri­ty (GTAA), któ­re zarzą­dza mię­dzy­na­ro­do­wym lot­ni­skiem Pear­so­na, pochwa­li­ło zaan­ga­żo­wa­nie rzą­du w zwięk­sze­nie licz­by funk­cjo­na­riu­szy Cana­dian Air Trans­port Secu­ri­ty Autho­ri­ty i Cana­da Bor­der Servi­ces Agen­cy w celu zmniej­sze­nia opóź­nień na lot­ni­skach cen­tral­nych w kraju.

GTAA zauwa­ży­ło jed­nak, że rząd musi zro­bić wię­cej, szcze­gól­nie w odnie­sie­niu do aktu­ali­za­cji apli­ka­cji Arri­ve­Can, w któ­rej podróż­ni są zobo­wią­za­ni do zgła­sza­nia sta­nu zdro­wia i szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19.

Kana­dyj­ska Rada Lot­nisk (CAC), któ­ra rów­nież wezwa­ła rząd libe­ral­ny do usu­nię­cia pozo­sta­łych ogra­ni­czeń doty­czą­cych COVID-19, aby popra­wić sytuację.