Cena gazu ziem­ne­go ma wzro­snąć w Onta­rio od 1 lip­ca, zapo­wia­da Onta­rio Ener­gy Board (OEB).

OEB poin­for­mo­wa­ła w czwar­tek , że zatwier­dzi­ła wnio­sek Enbrid­ge Gas Inc. z 3 czerw­ca o zwięk­sze­nie staw­ki ze wzglę­du na bra­ki w dosta­wach gazu ziem­ne­go w Ame­ry­ce Pół­noc­nej i „nie­pew­ność w glo­bal­nym kra­jo­bra­zie energetycznym”.

OEB ostrze­gła rów­nież, że w naj­bliż­szym cza­sie nie nale­ży się spo­dzie­wać spad­ku cen gazu w prowincji.

„Mię­dzy­na­ro­do­wa Agen­cja Ener­ge­tycz­na (IEA) ostrze­ga o utrzy­mu­ją­cej się znacz­nej pre­sji na wzrost cen po tym kwar­ta­le, a pro­duk­cja w Ame­ry­ce Pół­noc­nej nie była w sta­nie nadą­żyć za popy­tem, ​​pod­czas gdy pozio­my maga­zy­no­wa­nia w Ame­ry­ce Pół­noc­nej pozo­sta­ły poni­żej 5‑letniej śred­niej, ” infor­mu­je OEB w komunikacie.

Zwyż­ka ozna­cza, że ​​typo­wy odbior­ca pry­wat­ny w cią­gu naj­bliż­szych trzech mie­się­cy od lip­ca do wrze­śnia będzie musiał pła­cić oko­ło 5 dola­rów wię­cej miesięcznie .

reklama
Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be


Sza­cu­nek ten opie­ra się na zało­że­niu 2400 metrów sze­ścien­nych rocz­ne­go zużycia.

Fir­ma doda­ła, że ​​od paź­dzier­ni­ka ubie­głe­go roku współ­pra­cu­je z OEB i rzą­dem Onta­rio, aby zła­go­dzić wzrost cen gazu poprzez „prze­dłu­że­nie odzy­ski­wa­nia tych kosz­tów o 24 miesiące”.

OEB, któ­ra usta­la staw­ki co kwar­tał, powiedział,a że bez pla­nu łago­dze­nia pro­po­no­wa­ne­go przez Enbrid­ge kon­su­ment indy­wi­du­al­ny musiał­by zapła­cić dodat­ko­wo od 21 do 62 dol. w swo­im rocz­nym rachun­ku, w zależ­no­ści od taryfy