Kana­dyj­czy­cy są coraz bar­dziej roz­cza­ro­wa­ni kie­run­kiem, w jakim zmie­rza kraj, więk­szość  pesy­mi­stycz­nie patrzy na przy­szłość Kanady.

Son­daż Angus Reid wyka­zał, że 52% Kana­dyj­czy­ków jest bar­dzo lub umiar­ko­wa­nie pesy­mi­stycz­nych co do przy­szło­ści Kana­dy, w porów­na­niu z 48% opty­mi­stycz­nie patrzą­cych w przyszłość.

Miesz­kań­cy zacho­du mają szcze­gól­nie pesy­mi­stycz­ne spoj­rze­nie na przy­szłość Kana­dy,  57% Mani­to­bań­czy­ków, 61% Alber­tan i 65% miesz­kań­ców Saskat­che­wa­nu nie jest zado­wo­lo­nych z kie­run­ku, w jakim zmie­rza kraj.

reklama

Nato­miast miesz­kań­cy Quebe­cu są znacz­nie bar­dziej opty­mi­stycz­ni gdyż tyl­ko 43% jest pesymistami.

Son­daż Angu­sa Reida ujaw­nił, że 34% Kana­dyj­czy­ków pesy­mi­stycz­nie pod­cho­dzi do wła­snej przy­szło­ści, co sta­no­wi 15% wzrost w porów­na­niu z 19% punk­tem odnie­sie­nia usta­lo­nym w 2018 roku.

Opty­mizm co do przy­szło­ści  zale­ży od pozio­mu  docho­dów, ponie­waż 45% Kana­dyj­czy­ków zara­bia­ją­cych mniej niż 25 000 dol rocz­nie pesy­mi­stycz­nie oce­nia swo­ją przyszłość.

Zaufa­nie do przy­szło­ści Kana­dy spa­da w ostat­nich latach. W 2017 r. Angus Reid zadał to samo pyta­nie i stwier­dził, że 65% Kana­dyj­czy­ków opty­mi­stycz­nie patrzy w przyszłość.

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be