W połu­dnio­wej czę­ści Kolum­bii Bry­tyj­skiej powstał zakład o powierzch­ni 20 000 stóp kwa­dra­to­wych pro­du­ku­ją­cy grzy­by psy­lo­cy­bi­no­we, czy­li te o wła­ści­wo­ściach halu­cy­no­gen­nych. Grzy­by są upra­wia­ne legal­nie w nowo­cze­snym labo­ra­to­rium. To jed­na z nie­wie­lu takich zatwier­dzo­nych fede­ral­nie upraw.

Todd Hen­der­son, kie­row­nik upra­wy w fir­mie Opti­mi Health, mówi, że wie­le badań potwier­dza lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści grzy­bów. Opti­mi Health może pro­du­ko­wać i eks­por­to­wać grzy­by halucynogenne.

Psy­lo­cy­bi­na ma poma­gać m.in. w lecze­niu depre­sji, uza­leż­nień i lęku przed śmier­cią. CEO Opti­mi Health, Bill Ciprick, pod­kre­śla, że waż­ne jest bez­piecz­ne źró­dło dostaw, któ­re zapew­nia rów­nież naukow­com odpo­wied­nie warun­ki do pro­wa­dze­nia badań.

reklama

Ze stu­dium opu­bli­ko­wa­ne­go w lutym wyni­ka, że tera­pia psy­lo­cy­bi­ną poma­ga łago­dzić obja­wy cięż­kiej depre­sji u osób doro­słych nawet przez rok.

Obec­nie na ryn­ku nie ma żad­nych zatwier­dzo­nych pro­duk­tów lecz­ni­czych zawie­ra­ją­cych psy­lo­cy­bi­nę, poda­je Health Cana­da. W stycz­niu bie­żą­ce­go roku agen­cja wpro­wa­dzi­ła jed­nak zmia­ny w Spe­cial Access Pro­gram (SAP), któ­re umoż­li­wi­ły leka­rzom sto­so­wa­nie psy­lo­cy­bi­ny w psy­cho­te­ra­pii wraz z inny­mi leka­mi. W kwiet­niu pierw­si pacjen­ci w koń­co­wych sta­diach śmier­tel­nych cho­rób zaczę­li tera­pię psy­lo­cy­bi­ną w ramach SAP. Sub­stan­cja jest poda­wa­na w kon­tro­lo­wa­nych warun­kach klinicznych.

Psy­lo­cy­bi­na, będą­ca skład­ni­kiem aktyw­nym grzy­bów halu­cy­no­gen­nych, wni­ka do tka­nek tak jak sero­to­ni­na (zwią­zek che­micz­ny odpo­wie­dzial­ny za prze­ka­zy­wa­nie impul­sów ner­wo­wych) i dzia­ła sta­bi­li­zu­ją­co na nastrój pacjen­ta. Oso­by cier­pią­ce na depre­sję czę­sto mają obni­żo­ny poziom serotoniny.

Nie­któ­re bada­nia wyka­za­ły, że jed­no- lub dwu­krot­ne poda­nie psy­lo­cy­bi­ny w warun­kach labo­ra­to­ryj­nych pozwa­la osią­gnąć dłu­go­trwa­łe efek­ty w przy­pad­ku lecze­nia zabu­rzeń depre­syj­nych nie dają­cych się leczyć inny­mi metodami.

Opti­mi Health pod­pi­sa­ło umo­wę z pro­gra­mem badań kli­nicz­nych IMPACT pro­wa­dzo­nym przez Uni­ver­si­ty of Cal­ga­ry. Pod koniec czerw­ca fir­ma zaczę­ła też dostar­czać swo­je pro­duk­ty do kli­ni­ki w Calgary.

Każ­de­go mie­sią­ca Opti­mi Health może wypro­du­ko­wać oko­ło 2000 kilo­gra­mów wysu­szo­nych grzy­bów psylocybinowych.