Były pre­zy­dent USA Donald Trump powie­dział w ponie­dzia­łek, że FBI prze­szu­ku­je jego rezy­den­cję w Palm Beach na Flo­ry­dzie. Jego zda­niem to “nie­od­po­wie­dzial­ny nalot”.

“Nasz naród żyje w mrocz­nych cza­sach (…) Mój pięk­ny dom, Mar-a-Lago w Palm Beach na Flo­ry­dzie, jest oblę­żo­ny i oku­po­wa­ny przez dużą gru­pę agen­tów FBI (…)Wła­ma­li się nawet do moje­go sej­fu” – oświad­czył Trump.

„Nasz kraj nigdy nie był w takiej sytu­acji. Stra­ci­li­śmy wszyst­ko. Stra­ci­li­śmy nie­za­leż­ność ener­ge­tycz­ną. Stra­ci­li­śmy nasz pre­stiż. Stra­ci­li­śmy wszyst­ko, co może­my stra­cić” – powie­dział Trump pod­czas wyda­rze­nia, zwra­ca­jąc uwa­gę na wyco­fa­nie się z Afga­ni­sta­nu, któ­re wcze­śniej nazwał „naj­więk­szym tak­tycz­nym błę­dem w histo­rii” i kry­zys gra­nicz­ny. 45. pre­zy­dent powie­dział pod­czas swo­je­go prze­mó­wie­nia, że może być „naj­bar­dziej prze­śla­do­wa­ną” oso­bą w histo­rii Ame­ry­ki. „Mój przy­ja­ciel powie­dział nie­daw­no, że byłem naj­bar­dziej prze­śla­do­wa­ną oso­bą w histo­rii nasze­go kra­ju” – powie­dział Trump pod­czas prze­mó­wie­nia w CPAC. „A potem pomy­śla­łem o tym, że może mieć rację”. Trump nazwał nalot „wykro­cze­niem pro­ku­ra­to­ra, mili­ta­ry­za­cją wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści i ata­kiem rady­kal­nych lewi­co­wych demo­kra­tów, któ­rzy despe­rac­ko nie chcą, aby [on] kan­dy­do­wał na pre­zy­den­ta w 2024 r., zwłasz­cza w opar­ciu o ostat­nie son­da­że”, doda­jąc, że demo­kra­ci „będą goto­wi zro­bić wszyst­ko, aby powstrzy­mać repu­bli­ka­nów i kon­ser­wa­ty­stów w nad­cho­dzą­cych wybo­rach śród­o­kre­so­wych”. „Nic podob­ne­go nigdy wcze­śniej nie zda­rzy­ło się pre­zy­den­to­wi Sta­nów Zjed­no­czo­nych” – powie­dział Trump. Guber­na­tor Połu­dnio­wej Dako­ty Kri­sti Noem powie­dzia­ła w ponie­dzia­łek w oświad­cze­niu : „Nalot FBI na dom pre­zy­den­ta Trum­pa jest bez­pre­ce­den­so­wą poli­tycz­ną bro­nią Depar­ta­men­tu Spra­wie­dli­wo­ści. „Taki atak mógł mieć miej­sce tyl­ko w sko­rum­po­wa­nych kra­jach Trze­cie­go Świa­ta” – stwier­dził Trump w swo­im ponie­dział­ko­wym oświad­cze­niu. „Nie­ste­ty Ame­ry­ka sta­ła się teraz jed­nym z tych kra­jów, sko­rum­po­wa­nych na pozio­mie nie­spo­ty­ka­nym wcześniej”.
„Sprze­ci­wi­łem się biu­ro­kra­tycz­nej korup­cji Ame­ry­ki, przy­wró­ci­łem wła­dzę ludziom i napraw­dę poświę­ci­łem się za nasz kraj, cze­go nigdy wcze­śniej nie widzie­li­śmy i esta­bli­sh­ment tego nie­na­wi­dził” – napiał Trump w swo­im ponie­dział­ko­wym oświadczeniu.
„Teraz, gdy popie­ra­ni prze­ze mnie kan­dy­da­ci wygry­wa­ją wiel­kie zwy­cię­stwa gdy widzą moją domi­na­cję we wszyst­kich son­da­żach, pró­bu­ją raz jesz­cze powstrzy­mać mnie i Par­tię Repu­bli­kań­ską. Bez­pra­wie, prze­śla­do­wa­nia poli­tycz­ne i polo­wa­nie na cza­row­ni­ce muszą zostać ujaw­nio­ne i powstrzy­ma­ne – powie­dział Trump. „Będę nadal wal­czyć dla Wiel­kie­go Naro­du Ameryki!”