Tego lata oso­by podró­żu­ją­ce pocią­ga­mi GO musia­ły się liczyć z opóź­nie­nia­mi i odwo­ła­nia­mi kur­sów. Teraz jesz­cze Amal­ga­ma­ted Trans­it Union (ATU) Local 1587 zagro­ził straj­kiem, przez co mogą prze­stać kur­so­wać auto­bu­sy GO.

Oko­ło 2200 kie­row­ców auto­bu­sów, pra­cow­ni­ków sta­cji, mecha­ni­ków i funk­cjo­na­riu­szy bez­pie­czeń­stwa opo­wie­dzia­ło się w gło­so­wa­niu za roz­po­czę­ciem akcji straj­ko­wej, jeśli taka będzie koniecz­na. ATU oskar­ża Metro­linx o odmo­wę nego­cja­cji w takich kwe­stiach jak bez­pie­czeń­stwo pra­cy, wyna­gro­dze­nia i popra­wa rów­no­wa­gi mię­dzy pra­cą a życiem oso­bi­stym. Daty roz­po­czę­cia straj­ku nie wyzna­czo­no, ale prze­wod­ni­czą­cy związ­ku Rob Cor­mier zauwa­żył, że 93-pro­cen­to­we popar­cie dla akcji straj­ko­wej to naj­wyż­szy wynik w historii.

Roz­mo­wy zaczę­ły się w kwiet­niu. Metro­linx twier­dzi, że nego­cju­je w dobrej wie­rze. Kon­trakt wygasł 31 maja.

W ostat­nich dniach odwo­ły­wa­ne były pocią­gi GO z powo­du nie­obec­no­ści cho­rych pra­cow­ni­ków. W ponie­dzia­łek rano zre­ali­zo­wa­no kil­ku kur­sów na liniach Lake­sho­re East i Kit­che­ner. Sytu­acja może utrzy­mać się przez tydzień lub dwa. Zmia­ny w roz­kła­dzie są na bie­żą­co poda­wa­ne na twitterze.