Szpi­ta­le w Onta­rio utrzy­mu­ją nakaz szcze­pień pra­cow­ni­ków, mimo że kry­zys nasi­la się i coraz wię­cej oddzia­łów ratun­ko­wych jest cza­so­wo zamy­ka­nych na weekendy.

Pro­win­cja zre­zy­gno­wa­ła z naka­zu szcze­pień w szpi­ta­lach w mar­cu. Pla­ców­ki mogły jed­nak pozo­stać przy swo­ich regu­la­mi­nach, któ­re pozwa­la­ją nawet na zwol­nie­nie nie­zasz­cze­pio­ne­go pra­cow­ni­ka. Rzecz­nik pra­so­wy mini­ster­stwa zdro­wia mówi, że szpi­ta­le mają pra­wo do wpro­wa­dza­nia swo­ich zasad.

Kil­ka­na­ście szpi­ta­li pyta­nych przez CTV News Toron­to oświad­czy­ło, że nawet nie bie­rze pod uwa­gę rezy­gna­cji z naka­zów szczepień.

„Pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia zasłu­gu­ją na to, by czuć się bez­piecz­nie i przyj­mo­wać pacjen­tów w śro­do­wi­sku, któ­re gwa­ran­tu­je naj­wyż­szy moż­li­wy sto­pień ochro­ny przed COVID-19”, powie­dział CEO Onta­rio Hospi­tal Asso­cia­tion Pre­si­dent, Antho­ny Dale. „Obec­ność nie­zasz­cze­pio­nych pra­cow­ni­ków w miej­scu pra­cy nie będzie popie­ra­na przez dzie­siąt­ki tysię­cy zaszcze­pio­nych”. Dodał przy tym, że gru­pa nie­zasz­cze­pio­nych jest nieliczna.

Rzecz­nik pra­so­wy Uni­ver­si­ty Health Network pod­kre­śla, że szpi­ta­le przyj­mu­ją wie­lu pacjen­tów z obni­żo­ną odpor­no­ścią, dla­te­go waż­ne jest zapew­nie­nie jak naj­lep­szej ochro­ny. W UHN odse­tek nie­zasz­cze­pio­nych nie prze­kra­cza 1 proc. pra­cow­ni­ków – 153 z 17 500 zatrud­nio­nych nie pod­po­rząd­ko­wa­ło się polityce.

Na koniecz­ność zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa leka­rzom, pie­lę­gniar­kom i pacjen­tom zwra­ca­li też uwa­gę przed­sta­wi­cie­le Micha­el Gar­ron Hospi­tal, North York Gene­ral Hospi­tal i Wil­liam Osler Health System.