Dane kana­dyj­skie­go rzą­du poka­zu­ją 260% wzrost prze­stępstw moty­wo­wa­nych nie­na­wi­ścią do katolików
Według Cana­da Sta­ti­stics łącz­na licz­ba odno­to­wa­nych prze­stępstw z nie­na­wi­ści wobec kato­li­ków wzro­sła z 43 w 2020 roku do 155 w 2021 roku. Infor­ma­cja ta zosta­ła  w dużej mie­rze zigno­ro­wa­ne przez media głów­ne­go nurtu

Media głów­ne­go nur­tu dono­szą o ogól­nym 27-pro­cen­to­wym wzro­ście, ale naj­bar­dziej zdu­mie­wa­ją­cy ze wszyst­kich wzro­stów, 260-pro­cen­to­wy wzrost anty­ka­to­lic­kich prze­stępstw z nie­na­wi­ści, został w dużej mie­rze zignorowany

Według rapor­tu prze­stęp­stwa skie­ro­wa­ne prze­ciw­ko muzuł­ma­nom wzro­sły o 71%, pod­czas gdy prze­stęp­stwa skie­ro­wa­ne prze­ciw­ko Żydom wzro­sły o 47%. Ata­ki na „inne reli­gie” zwięk­szo­ne o 60%.

Wzrost licz­by incy­den­tów anty­ka­to­lic­kich jest przy­naj­mniej czę­ścio­wo przy­pi­sy­wa­ny błęd­ne­mu przed­sta­wia­niu roli Kościo­ła kato­lic­kie­go w szko­łach z inter­na­ta­mi dla rdzen­nych dzieci.

Wpro­wa­dza­ją­ce w błąd donie­sie­nia o rze­ko­mych „maso­wych gro­bach” wywo­ła­ły serię ata­ków na kościo­ły kato­lic­kie w całej Kana­dzie. Pomi­mo zarzu­tów o „ludo­bój­stwo” ze stro­ny Kościo­ła,  w rze­czy­wi­sto­ści do tej pory nie zna­le­zio­no żad­nych grobów .

za life­si­te news