Ponad 80 człon­ków ducho­wień­stwa stoi w obli­czu zarzu­tów o napaść na tle sek­su­al­nym w nowym pro­ce­sie cywil­nym wsz­czę­tym prze­ciw­ko archi­die­ce­zji Quebec.

Zbio­ro­wy pozew repre­zen­tu­je ponad 100 ofiar, któ­re były rze­ko­mo napa­sto­wa­ne sek­su­al­nie, w więk­szo­ści jako nie­let­ni, przez księ­ży i ​​innych pra­cow­ni­ków   die­ce­zji od 1940 roku.

Die­ce­zja obej­mu­je  obszar Quebec City oraz sąsied­nie regio­ny Chau­di­ère-Appa­la­ches, Char­le­vo­ix i Beauce.

REKLAMA

.
Były arcy­bi­skup die­ce­zji Quebe­cu, kar­dy­nał Marc Ouel­let,  któ­ry jest uwa­ża­ny za poten­cjal­ne­go następ­cę papie­ża Fran­cisz­ka, jest wymie­nio­ny na liście upu­blicz­nio­nej w ramach nowe­go pozwu prze­ciw­ko die­ce­zji Quebec

Kar­dy­nał Marc Ouel­let, któ­ry był arcy­bi­sku­pem Quebe­cu, gdy obra­do­wa­ła Komi­sja Praw­dy i Pojed­na­nia, jest wśród oko­ło 88 człon­ków ducho­wień­stwa, któ­rym gro­zi zarzut nie­sto­sow­ne­go zacho­wa­nia na tle seksualnym.

Zgod­nie z doku­men­ta­mi pozwu, więk­szość napa­ści rze­ko­mo mia­ła miej­sce w latach pięć­dzie­sią­tych i sześćdziesiątych.

Ouel­let jest zde­cy­do­wa­nie naj­wy­bit­niej­szą oso­bą wśród wymie­nio­nych. Kar­dy­na­ło­wi nie towa­rzy­szą żad­ne oskar­że­nia kryminalne.

W e‑mailu do Radio-Cana­da archi­die­ce­zja Quebe­cu powie­dzia­ła, że ​​jest świa­do­ma zarzu­tów prze­ciw­ko Ouel­le­to­wi, ale odmó­wi­ła dal­szych komentarzy.