Kana­dyj­ska infla­cja mogła osią­gnąć już pik, ale pozo­sta­je zbyt wyso­ka, powie­dział we wto­rek guber­na­tor Bank of Cana­da Tiff Mac­klem  po tym jak ofi­cjal­ne dane poka­za­ły, że rocz­ny wzrost cen spadł w lip­cu do 7,6%  z 8,1% w czerwcu.

Mac­klem, w komen­ta­rzu opu­bli­ko­wa­nym na stro­nie inter­ne­to­wej gaze­ty Natio­nal Post, powie­dział, że bank cen­tral­ny jest „zde­ter­mi­no­wa­ny” „wyeli­mi­no­wać” wyso­ką infla­cję i że jego zada­nie nie zosta­nie wyko­na­ne, dopó­ki nie wró­ci ona go pozio­mu 2%.

„Infla­cja w Kana­dzie nie­co spa­dła, ale pozo­sta­je zbyt wyso­ka” – powie­dział Macklem.

„Dobra wia­do­mość jest taka, że ​​wyglą­da na to, że infla­cja mogła osią­gnąć szczyt… Złą wia­do­mo­ścią jest to, że infla­cja praw­do­po­dob­nie pozo­sta­nie zbyt wyso­ka przez jakiś czas” – dodał.

Wyda­je się, że ceny ben­zy­ny i innych towa­rów, któ­re spo­wo­do­wa­ły gwał­tow­ny wzrost wskaź­ni­ka w ostat­nich mie­sią­cach, zwal­nia­ją. Jeśli ten trend się utrzy­ma, infla­cja będzie nadal spa­dać, powie­dział Macklem.

Mimo to, wie­le glo­bal­nych czyn­ni­ków napę­dza­ją­cych infla­cję nie znik­nie szyb­ko, a gospo­dar­ka kana­dyj­ska wciąż jest zbyt gorą­ca, ponie­waż ludzie żąda­ją wię­cej, niż mogą zapew­nić fir­my — dodał.

„Naszym zada­niem jako ban­ku cen­tral­ne­go jest kon­tro­lo­wa­nie infla­cji, a to ozna­cza, że ​​musi­my ostu­dzić sytu­ację. Dla­te­go od mar­ca pod­no­si­my sto­py procentowe.

„Naj­lep­szym spo­so­bem ochro­ny ludzi przed wyso­ką infla­cją jest jej wyeli­mi­no­wa­nie. To nasza pra­ca i jeste­śmy zde­ter­mi­no­wa­ni, aby to zro­bić” „Wie­my, że nasza pra­ca jesz­cze się nie skoń­czy­ła – nie zosta­nie wyko­na­na, dopó­ki infla­cja nie wró­ci do celu 2%”.

Kurs dola­ra kana­dyj­skie­go był we wto­rek był o 0,3% wyż­szy i wyno­sił 1,2864 w sto­sun­ku do dola­ra ame­ry­kań­skie­go, czy­li 77,74 cen­tów amerykańskich.

za reu­ters