Wycena emerytury po separacji małżeńskiej

Kiedy małżeństwo się rozwodzi, zazwyczaj dzielą się wzrostem wartości swojego majątku w trakcie małżeństwa. Wzrost ten nazywany jest „majątek rodzinny netto”. Każdy z małżonków obliczy swój indywidualny „majątek rodzinny”, dodając wartość swojego majątku pomniejszoną o długi na dzień separacji i odejmując wartość swojego majątku pomniejszoną o długi na dzień zawarcia małżeństwa. Jeżeli para posiada majątek wspólnie, każdy z małżonków wliczy połowę jego wartości do swojego indywidualnego „majątku rodzinnego”. W tym artykule przedstawiono krótki przegląd sposobu zarządzania emeryturami w Ontario przy obliczaniu „majątku rodzinnego” i wyrównaniu.

Czy emerytury są częścią mojego „majątku rodzinnego”?

Emerytury są uważane za własność i zostaną uwzględnione w obliczeniach „majątku rodzinnego”. Oprócz domu małżeńskiego emerytury są często najcenniejszym aktywem, jakie posiada dana osoba. Dla celów wyrównania ważne jest rozpoznanie różnicy pomiędzy „oświadczeniem emerytalnym” a „wyceną emerytury”. „Wycena emerytury” stosowana do obliczenia „majątku rodzinnego” może być o dziesiątki tysięcy dolarów wyższa niż kwota wskazana w „oświadczeniu emerytalnym”, które ludzie regularnie otrzymują.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Jak obliczana jest wartość?

Aby uprościć wycenę emerytur, rząd Ontario zrewidował w 2012 r. ustawę o prawie rodzinnym i ustawę o świadczeniach emerytalnych. Wcześniej osoby musiały zatrudniać niezależnego aktuariusza, aby oceniał wartość ich emerytur na podstawie prawa rodzinnego, obecnie zajmuje się tym administrator planu emerytalnego.

Zmiany te mają zastosowanie do emerytur objętych ustawą o świadczeniach emerytalnych i nie obejmują planów emerytalnych regulowanych na szczeblu federalnym (np. planów w sektorach regulowanych na poziomie federalnym, takich jak lotnictwo, bankowość, telekomunikacja), planów emerytalnych rządu federalnego ani świadczeń emerytalnych sponsorowanych przez rząd, takich jak CPP . Co więcej, ustawa o prawie rodzinnym nie wymaga od współmałżonków konkubinatu wyrównywania ich majątku rodzinnego netto, a zatem nie wymaga od współmałżonków konkubinatu ustalania wartości lub podziału swoich emerytur. Osoby i tak mogą potrzebować wyceny swoich emerytur w ramach umowy o separacji lub arbitrażu małżeńskiego

Jeśli potrzebujesz wyceny emerytury lub zdecydujesz się ją uzyskać, pierwszym krokiem dla członka programu emerytalnego lub jego współmałżonka jest wypełnienie wniosku o wycenę emerytury. Wniosek ma postać standardowego formularza opracowanego przez Urząd Regulacji Usług Finansowych w Ontario. Uczestnik programu emerytalnego lub jego małżonek składają następnie ten wniosek wraz z wymaganą opłatą u administratora planu emerytalnego.

Administrator planu emerytalnego sporządzi następnie oświadczenie o wartości emerytury z punktu widzenia prawa rodzinnego. Administrator planu emerytalnego zazwyczaj potrzebuje kilku miesięcy na sporządzenie Oświadczenia o wartości z punktu widzenia prawa rodzinnego, dlatego ważne jest, aby złożyć wniosek wkrótce po separacji aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień w uzyskaniu tego ważnego elementu ujawnienia informacji finansowych.

Limity emerytur w ramach wyrównania

Po uzyskaniu wyceny emerytury małżonkowie mogą ją podzielić w ramach wyrównania. Jednakże administrator może dzielić rentę tylko wtedy, gdy małżonkowie zrobią to w celu zaspokojenia świadczenia wyrównawczego. Chociaż członek programu może wykorzystać swoją emeryturę do wyrównania, nie musi tego robić. Ponadto uczestnik programu nie może zmusić współmałżonka do przyjęcia emerytury zamiast innego majątku w ramach świadczenia wyrównawczego, a członek programu nie może wykorzystać więcej niż połowy wartości wynikającej z Prawa rodzinnego w celu pokrycia świadczenia wyrównawczego. Forma płatności na rzecz współmałżonka otrzymującego zależy także od tego, czy członek programu zaczął pobierać emeryturę. Jeżeli na dzień wyceny zgodnie z prawem rodzinnym członek programu nie był jeszcze na emeryturze, płatność musi mieć formę przelewu ryczałtowego. Jeżeli jednak członek przeszedł na emeryturę, emerytura może zostać podzielona jedynie w miarę jej wypłaty co miesiąc.

Jeśli przechodzisz separację lub rozwód, prawnicy Malicki Sanchez mogą pomóc w przeprowadzeniu i negocjowaniu podziału i wyrównania majątku.

Krzysztof Materny