Thursday, January 27, 2022

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Listy z nume­ru 3/2020

Do narodowców i klerykalnych dziennikarzy nie dociera fakt, że ten świat jest różnorodny. Dzielicie Polaków na lepszych i gorszych. Media kontrolowane przez Tadeusza Rydzyka...

Muzycz­na migaw­ka z Domec­ka koło Opo­la dla miło­śni­ków blu­esa, tań­ca i dobrej kuchni

Niedawno zakończył się Festiwal Opolski. Będąc w letnim nastroju muzycznym wybrałam się do Domecka niedaleko Opola. Tak jak podczas I Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej...

Listy z nume­ru 46/2020

Do redakcji i czytelników 16 listopada 2020 W poprzednim liście pisałem głównie o negatywnych stronach tego co może nas czekać w przyszłości i o tym do...

Mariusz Rokic­ki: Roda­cy z dale­kie­go Kraju

Ilekroć o Was pomyślę robi mi się ciepło na sercu. To może zabrzmieć dziwnie, ale kiedy rozmawiam z przyjaciółmi z Toronto, to czuję się...

Listy z nume­ru 30/2020

        Poniższy list dotyczy informacji o astronomicznych cenach opłat za parkowanie wprowadzonych dla osób spoza miasta przez burmistrza Barrie Joanna Gerber Ja akurat jestem z Barrie. I...

List Mariu­sza Rokic­kie­go z nume­ru 39/2020

Drodzy rodacy z dalekiego Kraju, jestem Wam niezmiernie wdzięczny, za pomoc w zakupie specjalistycznego wózka elektrycznego. Moją radość widzicie na twarzy, ale zapewniam, że...

Listy z nume­ru 48/2020

Czas na rekolekcje Szczęść Boże! WITAM SERDECZNIE! Pozostając pod wrażeniem nauk rekolekcyjnych na łączach - obecnie głoszonych przez oj ADAMA FILASA OMI W PARAFII ŚW. MAXIMILIANA...

List otwar­ty pol­skich leka­rzy, naukow­ców i pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia do pol­skich władz oraz mediów

“Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub innego fizycznego upośledzenia“ WHO 1948r.   Kodeks Etyki Lekarskiej (artykuł 2): “Największym nakazem etycznym dla...

LOT-em do Toron­to w cza­sie pan­de­mii — Znaj swo­je prawa

Szanowny Panie Redaktorze, Chciałabym się podzielić z czytelnikami GOŃCA moim doświadczeniem podróżowania samolotami LOT w czasie pandemii Covid-19. Mam nadzieje, że moje doświadczenie może być...

Listy z nume­ru 37/2020

Łukaszenko choć to stary komuch ale dbał o Białoruś i lawirował pomiędzy Rosja Putina i lewactwem z EU, LGBT feministki i wszelka inna swołocz...