Saturday, May 28, 2022

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

List otwar­ty pol­skich leka­rzy, naukow­ców i pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia do pol­skich władz oraz mediów

“Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub innego fizycznego upośledzenia“ WHO 1948r.   Kodeks Etyki Lekarskiej (artykuł 2): “Największym nakazem etycznym dla...

Listy z nume­ru 3/2022

Drodzy Państwo,         nie poznaję kraju, do którego emigrowałam kilka dekad temu, uciekając przed zniewoleniem i łamaniem praw człowieka ze zsowietyzowanego PRLu.         Co się stało z Kanadą...

Listy z nume­ru 44/2019: OPODATKOWANIE POLSKICH EMERYTUR dla osób miesz­ka­ją­cych na sta­łe w Kana­dzie...

     Przesyłam odpowiedź Ministerstwa Finansów na mój list przesłany do Premiera i kilku ministrów drogą elektroniczną. Nie jestem usatysfakcjonowany tą odpowiedzią bo  nie zawiera odpowiedzi...

LOT-em do Toron­to w cza­sie pan­de­mii — Znaj swo­je prawa

Szanowny Panie Redaktorze, Chciałabym się podzielić z czytelnikami GOŃCA moim doświadczeniem podróżowania samolotami LOT w czasie pandemii Covid-19. Mam nadzieje, że moje doświadczenie może być...

Listy z nume­ru 18/2022

        W tym samym czasie, jak był pan tu w Wilnie na mszy z polskim konsulem, w Barry’s Bay na tym zdjęciu usunięto polską flagę...

Listy z nume­ru 7/2022

Ewa Szakalicka Warszawa, 14 luty 2022 córka żołnierza Armii Krajowej Okręg Nowogródek członkini ŚZŻAK Szanowna Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Wielce Szanowna Pani Marszałek, 13 lutego 2022 r. na...

Listy z nume­ru 2/2022

GLOSA DO „LEX TVN” W nawiązaniu do krytycznego artykułu p. Janusza Niemczyka nt. prezydenckiego weta do ustawy „lex TVN” dorzucam niniejszym swoje trzy grosze. To...

Listy z nume­ru 21/2020

Wiadomość podana na pierwszej stronie Gońca #20, o „rozluźnieniu“ restrykcji wobec Kościoła, zbulwersowała mnie, jako, że Chrystusa Eucharystycznego‼, w bluźnierczy sposób potraktowano, w Albercie,...

Listy z nume­ru 50/2021

Szanowny Panie redaktorze Kumor,         W nawiązaniu do artykułu “PRL była inkubatorem patologii”. Temat bardzo szeroki i nasuwa się wiele pytań z tym związanych.         Nie mam zamiaru...

Listy z nume­ru 8/2022

Szanowny Panie Andrzeju,         Wiele szacunku i podziwu dla pana Piotra Zająca. Z doświadczeniem Stanu Wojennego w PRL w 1981 roku, pan Piotr Zając stanął na...