Tuesday, November 30, 2021

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

List otwar­ty pol­skich leka­rzy, naukow­ców i pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia do pol­skich władz oraz mediów

“Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub innego fizycznego upośledzenia“ WHO 1948r.   Kodeks Etyki Lekarskiej (artykuł 2): “Największym nakazem etycznym dla...

Listy z nume­ru 44/2019: OPODATKOWANIE POLSKICH EMERYTUR dla osób miesz­ka­ją­cych na sta­łe w Kana­dzie...

     Przesyłam odpowiedź Ministerstwa Finansów na mój list przesłany do Premiera i kilku ministrów drogą elektroniczną. Nie jestem usatysfakcjonowany tą odpowiedzią bo  nie zawiera odpowiedzi...

LOT-em do Toron­to w cza­sie pan­de­mii — Znaj swo­je prawa

Szanowny Panie Redaktorze, Chciałabym się podzielić z czytelnikami GOŃCA moim doświadczeniem podróżowania samolotami LOT w czasie pandemii Covid-19. Mam nadzieje, że moje doświadczenie może być...

Listy z nume­ru 21/2020

Wiadomość podana na pierwszej stronie Gońca #20, o „rozluźnieniu“ restrykcji wobec Kościoła, zbulwersowała mnie, jako, że Chrystusa Eucharystycznego‼, w bluźnierczy sposób potraktowano, w Albercie,...

Listy z nume­ru 44/2021

Panie Andrzeju!         Jestem z Panem od początku (jeszcze od czasów Gazety, gdzie Pan pisał,) I mam do Pana ogromny szacunek, za to co Pan robi....

List od Mariu­sza Rokic­kie­go (47/2021)

        W ciągu dnia, kiedy leżę na boku, co jakiś czas podnoszę się, za pomocą drabinki i opieram się łokciem na barierce tak, aby rozluźnić...

Listy z nume­ru 19/2019

Szanowny Panie Redaktorze, A propos wyborów do parlamentu europejskiego – na prawicowych portalach zachwycenie, że sondaże pokazują kilkuprocentową przewagę kandydatów PiS-u nad kandydatami “totalsów”. Niektórzy...

Proś­ba rodzi­ców o pomoc

Witam serdecznie !!! Pragnę z całego serca prosić o pomoc dla niepełnosprawnych córek / blizniaczek /, chorych na dziecięce porażenie mózgowe., z czterokończynowym niedowładem...

Jeśli ktoś chce napi­sać do wię­zio­nej Mary Wagner…

Niedziela Wielkanocna Pokój z wami, Umiłowana Rodzino w Chrystusie Naszym Życiu, (...) Dla...

Bio­rą się za nasze dzie­ci! Nie­zasz­cze­pio­ne dzie­ci wyrzu­ca­ne z pro­gra­mów mia­sta Mississauga

Prowincyjne przepisy paszportów szczepionkowych dopuszczają pewne wyjątki między innymi: Exemptions You do not have to show proof of vaccination if you are: under age 18 and...