Monday, October 3, 2022

Świa­to­wy Dzień Higie­ny Men­stru­acyj­nej przy­jął się w Toronto

Pięć lat temu niemiecka organizacja WASH United (Water, Sanitation and Hygiene) ogłosiła 28 maja światowym dniem higieny menstruacyjnej. Inicjatywa spotkała się z dużym poparciem...

Bez rezer­wy finan­so­wej na trud­ne czasy

Konserwatysta Pierre Poilievre, minister finansów w gabinecie cieni, skrytykował rząd liberalny za to, że nie pozostawił rezerwy finansowej, która pomogłaby zniwelować potencjalne skutki wybuchu...

Gdzie się podzie­ją Toron­to Blue Jays?

Toronto Blue Jays nie otrzymali zgody od rządu na prowadzenie rozgrywek w Toronto. Major League Baseball przygotowało plan rozgrywek, które miały się planowo odbywać...

Żąda­nie ujaw­nia­nia sta­tu­su szcze­pien­ne­go może być bezprawne

Federalny komisarz ds. ochrony prywatności Daniel Therrien mówi, że z prawnego punktu widzenia nie jest do końca jasne, czy rząd ma prawo żądać od Kanadyjczyków...

Rosną ceny maka­ro­nu po tym, jak plo­ny psze­ni­cy durum w Alber­cie ucier­pia­ły z powo­du suszy

W sierpniu cena pszenicy durum Alberta osiągnęła prawie 500 dolarów za tonę. To o 70 procent więcej niż w sierpniu 2020 roku. Głównym składnikiem makaronu...

Tory: W Toron­to nie ma miej­sca na nienawiść

Burmistrz John Tory powiedział, że chce wysłać wyraźny sygnał, że przemoc nie będzie tolerowana przed ewentualnymi protestami w Toronto wokół konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Jeden incydent pobicia,...

Rower w miej­sce samochodu

Rada miejska Toronto przegłosowała plan rozbudowy miejskiej sieci rowerowej; w ciągu najbliższych trzech lat powstanie 120 kilometrów nowych ścieżek rowerowych. „Więcej ludzi jeździ na rowerze...

Nie wtrą­caj­cie się w spra­wy Etiopii

Prawie 200 Kanadyjczyków ze społeczności etiopskiej protestowało w niedzielę w Calgary przed amerykańskim konsulatem. Protest był zorganizowany w ramach demonstracji odbywających się tego dnia...

Pasa­że­ro­wie pry­wat­nych heli­kop­te­rów mogą latać bez szczepienia

Od 1 grudnia latanie samolotami dla osób nie zaszczepionych stało się praktycznie niemożliwe. Poza nielicznymi wyjątkami z powodów medycznych, w powietrzu mogą znajdować się tylko...

Rekor­do­wy prze­kręt imi­gra­cyj­ny w Saskatchewan

Zaczęło się od dokumentów znalezionych w śmietniku. Była tam na przykład kartka, na której ktoś uczył się podrabiać podpis, albo wydrukowany e-mail od małej...