Poseł do legi­sla­tu­ry Onta­rio z okrę­gu Nia­ga­ra West Sam Ooster­hoff zobo­wią­zał się na wie­cu anty­abor­cyj­nym w Toron­to w czwar­tek, aby abor­cja sta­ła się „nie do pomyślenia”.

„Jestem pro-life. Wie­rzę, że dzie­ciom powin­no się pozwo­lić żyć, bez wzglę­du na to, jak są małe” — powie­dział Oosterhoff.
[yop_poll id=“2”]
„Prze­ży­li­śmy 50 lat abor­cji w Kana­dzie i zobo­wią­zu­je­my się wal­czyć o to, aby abor­cja była nie do pomy­śle­nia jesz­cze w naszym życiu”. — dodał.
Wiec w Toron­to odbył się jed­no­cze­śnie z Mar­szem dla Życia na Par­lia­ment Hill w Ottawie.

„Nie mam pro­ble­mu z mówie­niem o posza­no­wa­niu życia bez wzglę­du na to, jak małe jest dziec­ko” — powie­dział Oosterhoff.

Podzię­ko­wał ludziom za udział w wie­cu, stwier­dza­jąc, że był to pierw­szy Marsz dla Życia w Toronto.

reklama

„Dzię­ku­ję! Wszy­scy jeste­ście pio­nie­ra­mi, ponie­waż wie­rzy­cie w pra­wa matek i dzieci”.
Ooster­hoff był jed­nym z trzech posłów pro­win­cji Onta­rio, któ­rzy wystą­pi­li na sce­nie. Obok nie­go byli Chri­sti­na Mitas ze Scar­bo­ro­ugh Cen­ter i Will Bouma z Brantford-Brant.

W związ­ku z tymi wypo­wie­dzia­mi pre­mier Onta­rio Doug Ford wydał oświad­cze­nie, w ktrym stwier­dza, że par­tia nie zamie­rza wzna­wiać deba­ty nad aborcją.

„Onta­rio PC Par­ty to duży namiot. Wita­my w nim człon­ków z róż­nych śro­do­wisk i prze­ko­nań” — powie­dział Ford. „Rząd nie otwo­rzy ponow­nie deba­ty aborcyjnej”.

Andrea Hor­wath, lider ofi­cjal­nej opo­zy­cji NDP i Hamil­ton Cen­tre MPP, potę­pi­ła anty­abor­cyj­ne wypo­wie­dzi posłów par­tii rządzącej.

„Jeste­śmy prze­ra­że­ni, że Doug Ford nadal odma­wia potę­pie­nia nie­bez­piecz­nej, anti ‑cho­ice i anty-kobie­cej pozy­cji MPP” — powie­dział Horwath.
„Każ­da kobie­ta ma pra­wo do podej­mo­wa­nia decy­zji doty­czą­cych opie­ki zdro­wot­nej, rodzi­ny i cia­ła, w tym decy­zji o uzy­ska­niu bez­piecz­nej abor­cji medycz­nej. Sam Ooster­hoff i Doug Ford nie mają pra­wa tego pod­wa­żać” — stwierdziła.