Donald Trump pochwa­lił Vik­to­ra Orbána pod­czas wizy­ty węgier­skie­go pre­mie­ra w Bia­łym Domu. Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­zy­dent USA powie­dział, że Orbán jest „sza­no­wa­ny w całej Euro­pie” i „zapew­nił bez­pie­czeń­stwo Węgier”.

Kry­ty­cy wizy­ty, w tym nie­któ­rzy repu­bli­ka­nie, twier­dzą tym­cza­sem, że Orbán “osła­bił demo­kra­cję na Węgrzech”.

Obaj przy­wód­cy odby­li pry­wat­ne spo­tka­nie oma­wia­jąc wzmoc­nie­nie ame­ry­kań­skie­go „ponow­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia” w Euro­pie Środ­ko­wej oraz umo­wy han­dlo­we w dzie­dzi­nie bro­ni i energii.

Reklama

Rzecz­nik Orbána, Zol­tán Kovács, stwier­dził w oświad­cze­niu, że oba kra­je mają „podob­ne podej­ście do wie­lu zagad­nień”, w tym „NATO, współ­pra­cy w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa, bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go, migra­cji, poli­ty­ki pro­ro­dzin­nej i ochro­ny nasze­go dzie­dzic­twa judeochrześcijańskiego „

We wspól­nym liście kil­ku demo­kra­tycz­nych pra­wo­daw­ców potę­pi­ło  wizy­tę, mówiąc, że  Orbán „repre­zen­tu­je tak wie­le rze­czy, któ­re są sprzecz­ne z pod­sta­wo­wy­mi war­to­ścia­mi amerykańskimi”.

Prze­ma­wia­jąc do dzien­ni­ka­rzy, Trump powie­dział: „Wiem, że jest twar­dym czło­wie­kiem, ale jest sza­no­wa­nym czło­wie­kiem i według wie­lu ludzi postę­pu­je słusznie”.

W odpo­wie­dzi Orbán powie­dział, że Węgry są „dum­ne, że sto­ją razem z USA” w wal­ce z nie­le­gal­ną migra­cją, ter­ro­ry­zmem i ochro­ną wspól­not chrze­ści­jań­skich na całym świecie ”.