W Onta­rio 19 000 stra­ża­ków ochot­ni­czej stra­ży pożar­nej jeź­dzi pry­wat­ny­mi samo­cho­da­mi wypo­sa­żo­ny­mi w mru­ga­ją­ce zie­lo­ne świa­tło. To znak dla innych kie­row­ców, że tym pojaz­dem jedzie oso­ba nio­są­ca pomoc i powin­ni jej ustą­pić pierw­szeń­stwa. Obec­nie nie jest to obo­wiąz­ko­we, ale sze­fo­wie oddzia­łów stra­ży pożar­nej w Onta­rio są za wpro­wa­dze­niem odpo­wied­nich prze­pi­sów. Tłu­ma­czą, że w sytu­acji poża­ru czy zawa­łu ser­ca każ­da sekun­da się liczy.

Część kie­row­ców może być zasko­czo­na mru­ga­ją­cym zie­lo­nym świa­tłem w samo­cho­dzie jadą­cym z tyłu. To naj­czę­ściej ci z dużych miast, któ­rzy wyjeż­dża­ją za mia­sto na cot­ta­ge. W takiej sytu­acji, jeśli to tyl­ko bez­piecz­ne, powin­ni zwol­nić i zje­chać z dro­gi, umoż­li­wia­jąc w ten spo­sób prze­jazd strażakowi.

Onta­rio ma 457 oddzia­łów stra­ży pożar­nej. 426 z nich to oddzia­ły zatrud­nia­ją­ce stra­ża­ków na część eta­tu lub oddzia­ły ochotnicze.

Reklama

oraz ten skrypt w śro­dek dłuż­szych tek­stów — jeśli tekst b dłu­gi to może być i dwa razydzię­ki