Kana­da jak zwy­kle pozo­sta­je w awan­gar­dzie mar­szu poli­tycz­nej popraw­no­ści. Andrzej Kumor komen­tu­je m.in. roz­pa­try­wa­ną przez Try­bu­nał Praw Czło­wie­ka Kolum­bii Bry­tyj­skiej spra­wę odmo­wy depi­la­cji (Bra­zi­lian wax) pew­ne­go trans­we­sty­ty poda­ją­ce­go się za kobie­tę przez zakład kosme­tycz­ny świad­czą­cy usłu­gi dla pań.

Reklama