Witam ser­decz­nie !!! Pra­gnę z całe­go ser­ca pro­sić o pomoc dla nie­peł­no­spraw­nych córek / bli­znia­czek /, cho­rych na dzie­cię­ce pora­że­nie mózgo­we., z czte­ro­koń­czy­no­wym nie­do­wła­dem spastycznym.

Ewa i Sara bar­dzo potrze­bu­ją wspar­cia na spe­cja­li­stycz­ne lecze­nie i kosz­tow­ną rehabilitację.
Cór­ki są zakwa­li­fi­ko­wa­ne na tur­nus reha­bi­li­ta­cyj­ny w Wągrow­cu w Ośrod­ku ” Wielspin ”
koszt tur­nu­su to kwo­ta ponad 10 000 zł.
Zwra­ca­my się do ludzi o Wiel­kim SERCU ❤ każ­da ofia­ro­wa­na pomoc pozwoli
nam na zgro­ma­dze­nie potrzeb­nej kwo­ty., w dal­szej Wal­ce o Zdrowie !!
Ewa jest oso­bą leżącą,wymaga nakar­mie­nia i zmia­ny poło­że­nia ciała.
Od wie­lu lat zma­ga się z cięż­ką posta­cią skoliozy,która utrud­nia pra­wi­dło­wą pra­cę pluc.
Z jed­nej stro­ny wysta­ją­cy z ple­ców garb,powstały na sku­tek wypchnię­cia przez krę­gi żeber,
powo­du­je uszko­dze­nia płuc i serca,a klat­ka pier­sio­wa uci­ska te organy,co pro­wa­dzi do trudności
z oddy­cha­niem oraz prze­wle­kłych bólów pleców.
Bar­dzo waż­ny jest odpo­wied­ni wózek,który zosta­nie spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny dla jej potrzeb,
któ­ry zmniej­szy ogrom­ny ból i nie pozwo­li na dal­sze spu­sto­sze­nie organizmu.
Koszt wóz­ka to kwo­ta 21. 000 zł .….…..nie­ste­ty sami nie damy rady uzbie­rać takiej kwoty.
Dla­te­go bar­dzo pro­si­my o pomoc dla naszych cho­rych córek
https://www.siepomaga.pl/ewa-sara
za każ­de wspar­cie będzie­my z całe­go ser­ca wdzięcz­ni Rodzi­ce Ewy i Sary

Romu­al­da Laufer
SWIFT: BPKO PLPW IBAN: PL32 1020 4144 0000 6102 0032 1356

reklama