Być może wie­lu z Pań­stwa zasko­czy ta infor­ma­cja, ale w naj­bliż­szych wybo­rach par­la­men­tar­nych kan­dy­du­ję do Sej­mu Rzecz­po­spo­li­tej z listy Kon­fe­de­ra­cji z odle­głe­go 13. miej­sca w okrę­gu war­szaw­skim nr 19, na któ­ry moż­na gło­so­wać rów­nież tutaj w Toronto.
Dla zmy­le­nia prze­ciw­ni­ka jestem na liście zapi­sa­ny jako Andrzej Paweł Kumór z Krakowa.
Powiem szcze­rze, że zde­cy­do­wa­łem się w ostat­niej chwi­li, a krop­kę nad “i” posta­wi­ło pomó­wie­nie mnie o anty­se­mi­tyzm i medial­ne zlin­czo­wa­nie przez orga­ni­za­cję B’nai Brith. Uzna­łem, że może nad­szedł czas aby pol­skie­go inte­re­su bro­nić jaw­nie, otwar­cie w spo­sób spo­koj­ny, wywa­żo­ny i uargumentowany.

I dla­te­go wła­śnie Kon­fe­de­ra­cja, bo wcho­dzą­ce w jej skład ugru­po­wa­nia od daw­na arty­ku­łu­ją pol­ski inte­res tak w sto­sun­ku do sąsia­dów Pol­ski ze wscho­du, jak i Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Nie­miec, Izra­ela czy śro­do­wisk żydowskich.

A wszyst­kim tym z Pań­stwa, któ­rzy uwa­ża­ją że głos na par­tię, któ­ra nie prze­kra­cza do tej pory pro­gu wybor­cze­go to głos stra­co­ny przy­to­czę sło­wa… Anto­nie­go Macie­re­wi­cza, wice­pre­ze­sa PiS‑u, któ­ry pod­czas nie­daw­nej wizy­ty w Toron­to dzię­ko­wał nam wszyst­kim, nam Polo­nii za zde­cy­do­wa­ne popar­cie dla pol­skie­go inte­re­su wyra­żo­ne pro­te­sta­mi prze­ciw­ko ame­ry­kań­skiej usta­wie 447, któ­ra wyma­ga od rzą­du USA, by dopil­no­wał wypła­ce­nia przez Pola­ków odszko­do­wa­nia za tzw. mie­nie bezspadkowe.

Jeśli pan Anto­ni Macie­re­wicz dzię­ku­je za to Polo­nii to rów­nież powi­nien był podzię­ko­wać ugru­po­wa­niom two­rzą­cym dzi­siaj Kon­fe­de­ra­cję, takim ludziom, jak Woj­ciech Jeśman, Sta­ni­sław Michal­kie­wicz, a tak­że Mediom Naro­do­wym czy wRealu24, Gdy­by nie oni to nikt w Pol­sce o tej usta­wie by nie sły­szał, a żydow­ski lob­bing niko­mu nie był­by wiadomy.
Wnio­sek jest taki że każ­da par­tia rzą­dzą­ca potrze­bu­je opo­zy­cji; potrze­bu­je dobrej opo­zy­cji, któ­ra ma Pol­skę i pol­ski inte­res na uwa­dze; taką opo­zy­cją w Sej­mie Rzecz­po­spo­li­tej może być wła­śnie Kon­fe­de­ra­cja. Kon­fe­de­ra­cja nie ma żad­nych pro­ble­mów z jasnym defi­nio­wa­niem pol­skie­go sta­no­wi­ska pol­skie­go inte­re­su i jej obec­ność może mieć korzyść rów­nież dla pol­skie­go sta­no­wi­ska negocjacyjnego.

Jestem reali­stą, dla­te­go jestem prze­ciw­ko wul­ga­ry­za­cji języ­ka poli­ty­ki, pale­niu mostów, obra­ża­niu innych. Dzia­łal­ność publicz­na to wywa­ża­nie inte­re­sów, ale też ten inte­res musi być okre­ślo­ny i bro­nio­ny. Nikt za Pola­ków Pol­ski nie obroni.Konfederacja pre­zen­tu­je rów­nież zde­cy­do­wa­nie pro­wol­no­ścio­we sta­no­wi­sko eko­no­micz­ne odle­głe od eta­ty­zmu, któ­rym posłu­gu­je się par­tia rzą­dzą­ca. Kapi­ta­lizm w dzi­siej­szych cza­sach to głów­nie kapi­ta­lizm kor­po­ra­cyj­ny i kapi­ta­lizm pań­stwo­wy któ­re nie­wie­le róż­nią się od socjalizmu
dla­te­go tak waż­ne jest żeby uwol­nić ener­gię gospo­dar­czą naro­du poprzez odbiu­ro­kra­ty­zo­wa­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej zwy­kłych ludzi; rodzin, tych któ­rzy nie uciek­ną z przed­się­bior­stwem za gra­ni­cę, któ­rzy nie wywio­zą miejsc pra­cy, tych zna­nych na miej­scu, któ­rzy wspie­ra­ją miej­sco­wą spo­łecz­ność swo­imi pie­niędz­mi i działalnością.
Pol­ska potrze­bu­je par­tii pol­skiej potrze­bu­je być pań­stwem, któ­re jest przy­ja­zne dla małej i śred­niej przed­się­bior­czo­ści. To jest sól zie­mi. A sil­ny pol­ski kapi­tał, zna­ne pol­skie mar­ki i boga­ci Pola­cy to głów­na pod­po­ra pol­skiej poli­ty­ki narodowej.
Tak więc rzu­tem na taśmę z odle­głe­go 13. miej­sca na liście Kon­fe­de­ra­cji kan­dy­du­ję do Sej­mu Rzecz­po­spo­li­tej i co Pań­stwo na to?

Andrzej Kumor

PS. Z Toron­to z list Kon­fe­de­ra­cji na miej­scu pią­tym znaj­dą Pań­stwo rów­nież Wie­sła­wa Magie­rę redak­to­ra naczel­ne­go Gło­su Pol­skie­go. A więc jest wybór!