Chi­ny zaczę­ły eks­por­to­wać na Bli­ski Wschód dro­ny posia­da­ją­ce moż­li­wość samo­dziel­ne­go wybie­ra­nia celu i zabi­ja­nia ostrzegł we wto­rek sekre­tarz obro­ny USA Mark Esper. Po raz pierw­szy przy­znał w ten spo­sób, że Chi­ny sprze­da­ją dro­ny zdol­ne do zabi­ja­nia przy pomo­cy auto­no­micz­ne­go opro­gra­mo­wa­nia przy nie­wiel­kim lub żad­nym udzia­le ludz­kiej decyzji.

 

„W chwi­li obec­nej rząd chiń­ski eks­por­tu­je nie­któ­re ze swo­ich naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie woj­sko­wych dro­nów lata­ją­cych na Bli­ski Wschód, przy­go­to­wu­jąc się do eks­por­tu  bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych nowej gene­ra­cji  — powie­dział   Esper pod­czas kon­fe­ren­cji na temat sztucz­nej inte­li­gen­cji. „Chiń­scy pro­du­cen­ci bro­ni sprze­da­ją dro­ny rekla­mo­wa­ne jako posia­da­ją­ce peł­ną auto­no­mię, w tym moż­li­wość prze­pro­wa­dza­nia śmier­cio­no­śnych ata­ków bez nad­zo­ru człowieka”.

Reklama

Na przy­kład chiń­ska fir­ma Ziy­an sprze­da­je Blow­fish A3 ,  dron heli­kop­te­ro­wy wypo­sa­żo­ny w kara­bin maszy­no­wy. Ziy­an twier­dzi, że „samo­dziel­nie wyko­nu­je on  zło­żo­ne misje bojo­we, w tym wykry­wa­nie, roz­po­zna­nie  i pre­cy­zyj­ne uderzenia”.

Ziy­an nego­cju­je sprze­daż  Blow­fish A2 rzą­dom Paki­sta­nu i Ara­bii Sau­dyj­skiej. Pomi­mo obaw zwią­za­nych z wyści­giem zbro­jeń AI , więk­szość chiń­skich przy­wód­ców uwa­ża zwięk­szo­ne uży­cie sztucz­nej inte­li­gen­cji przez woj­sko za nie­unik­nio­ne i agre­syw­nie je reali­zu­je. Chi­ny już eks­por­tu­ją uzbro­jo­ne auto­no­micz­ne plat­for­my AI do monitorowania.

W ubie­głym roku Zeng Yi,  dyrek­tor NORINCO , trze­ciej co do wiel­ko­ści chiń­skiej fir­my zbro­je­nio­wej, stwier­dził, że „na przy­szłych polach bitew nie będzie żoł­nie­rzy” — i to już od 2025 r.

Esper powie­dział tak­że, że chiń­skie opro­gra­mo­wa­nie do moni­to­ro­wa­nia i budo­wy sie­ci może pomóc Chi­nom w roz­wo­ju sztucz­nej inte­li­gen­cji . „Wszyst­kie zna­ki wska­zu­ją na budo­wę pań­stwa moni­to­ru­ją­ce­go XXI wie­ku mają­ce­go na celu cen­zu­ro­wa­nie mowy i odma­wia­nie pod­sta­wo­wych praw czło­wie­ka na nie­spo­ty­ka­ną dotąd ska­lę. Już dzi­siaj meto­dy te są sto­so­wa­ne do tłu­mie­nia aspi­ra­cji ponad milio­na muzuł­mań­skich Ujgu­rów ”- dodał.

Ostrzegł też, że USA są zanie­po­ko­jo­ne dzia­ła­niem kor­po­ra­cji, któ­re nie­umyśl­nie lub bez roz­gło­su dostar­cza­ją Chi­nom tech­no­lo­gię i rezul­ta­ty badań “pozwa­la­ją­ce na budo­wę AI i jej nie­etycz­ne wyko­rzy­sty­wa­nie”. Jed­ną z takich kry­ty­ko­wa­nych kor­po­ra­cji jest Google.