Samo­lot szpie­gow­ski RCMP, któ­ry na począt­ku roku krą­żył nad King­ston pod­czas śledz­twa w spra­wie oso­by podej­rza­nej o ter­ro­ryzm, w zeszłą śro­dę był widzia­ny nad Stit­t­svil­le w pobli­żu Otta­wy. John Clar­ke, ama­tor lot­nic­twa od lat zain­te­re­so­wa­ny śle­dze­niem ruchu w prze­stwo­rzach, opo­wia­da, że C‑GMPB zata­czał krę­gi nad Fle­wel­lyn Road i Blac­k’s Side Road, na skra­ju Stit­t­svil­le. Samo­lot znaj­do­wał się na wyso­ko­ści oko­ło 7800 stóp. Krą­żył przez sześć godzin.

Clar­ke korzy­sta ze stro­ny ADS‑B Exchan­ge, two­rzo­nej przez takich entu­zja­stów jak on, któ­rzy przy pomo­cy spe­cjal­nych odbior­ni­ków (kosz­tu­ją­cych na Ama­zo­nie oko­ło 200 dola­rów) odbie­ra­ją 6‑cyfrowe nume­ry przy­pi­sa­ne kon­kret­nym maszy­nom i przez inter­net dzie­lą się tymi infor­ma­cja­mi. W prze­ci­wień­stwie do popu­lar­nych stron do śle­dze­nie lotów, takich jak Fli­gh­ta­wa­re czy Flightradar24, na ADS‑B Exchan­ge znaj­du­ją się dane doty­czą­ce samo­lo­tów VIP lub woj­sko­wych. Numer seryj­ny zwia­dow­cze­go Pila­tu­sa PC-12, C065E0, jest dobrze zna­ny wszyst­kim “pla­ne spottersom”.

Godzi­na lotu tej maszy­ny kosz­tu­je oko­ło 2400 dol. RCMP ma 12 takich samo­lo­tów. Pila­tu­sy są pro­du­ko­wa­ne w Szwaj­ca­rii. Bazu­ją w han­ga­rach na tere­nie całej Kana­dy. Poli­cja uży­wa ich pod­czas lotów zwia­dow­czych, a tak­że do trans­por­tu więź­niów, świad­ków, mate­ria­łu dowo­do­we­go i funk­cjo­na­riu­szy do odle­głych i trud­no dostęp­nych miejsc. Spe­cjal­ny model zwia­dow­czy Pila­tu­sa, C‑GMPB, jest wypo­sa­żo­ny w sprzęt umoż­li­wia­ją­cy pozy­ski­wa­nie zdjęć i nagrań wideo wyso­kiej roz­dziel­czo­ści oraz prze­chwy­ty­wa­nie komu­ni­ka­cji radio­wej i połą­czeń komór­ko­wych. Według pro­du­cen­ta może pro­wa­dzić dzia­ła­nia zwia­dow­cze na takiej wyso­ko­ści, że z zie­mi pozo­sta­nie niezauważony.

Reklama

Gdy nie­ca­ły rok temu krą­żył nad King­ston, naj­wy­raź­niej zszedł poni­żej tej wyso­ko­ści. Latał kil­ka tysię­cy stóp nad domem domnie­ma­ne­go ter­ro­ry­sty i wie­le osób zwró­ci­ło na nie­go uwa­gę. Natych­miast posy­pa­ły się skar­gi w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Teraz o tym samym piszą miesz­kań­cy oko­lic Ottawy.

RCMP twier­dzi, że nie ma żad­nych infor­ma­cji na temat lotu.