Gru­dnio­wy week­end w Toru­niu. Śpi­my na pod­da­szu sta­rej kamie­ni­cy tuż przy ryn­ku Sta­re­go Mia­sta. W cią­gu dwóch dni zwiedzamy:

  • Żywe Muzeum Pier­ni­ka — pokaz przy­go­to­wa­nia pier­ni­ko­we­go cia­sta meto­dą tra­dy­cyj­ną i z cza­sów, gdy do pie­karń wcho­dzi­ła pro­duk­cja maso­wa; uczest­ni­czy­my w warsz­ta­tach pie­cze­nia pierników,
  • Ratusz Sta­ro­miej­ski — podzi­wia­my pano­ra­mę Toru­nia z wie­ży ratuszowej,
  • Pla­ne­ta­rium — idzie­my na wie­czor­ny seans pt. “Zie­mia — pla­ne­ta Kopernika”,
  • Dom Legend Tor­nuń­skich — słu­cha­my opo­wie­ści o naj­daw­niej­szych dzie­jach Toru­nia, pod­czas któ­rych widzo­wie są zapra­sza­ni do odtwa­rza­nia sce­nek z legend.

I oczy­wi­ście spa­ce­ru­je­my po Sta­rym Mie­ście zało­żo­nym w 1233 roku! Tu cie­ka­wost­ka: w 2018 roku zespół sta­ro­miej­ski w Toru­niu zajął pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie “7 cudów Pol­ski na 100-lecie Nie­pod­le­gło­ści” World Tra­vel Show.

Kata­rzy­na Nowosielska-Augustyniak