Jed­no­cze­śnie male­je licz­ba nowych zara­żeń poza pro­win­cją będą­cą epi­cen­trum wirusa

Komi­sja zdro­wia pro­win­cji Hubei poda­ła, że cał­ko­wi­ta licz­ba osób zaka­żo­nych w pro­win­cji osią­gnę­ła 58182; 1696 osób zmar­ło. Według leka­rzy ponad 8 tys. pacjen­tów jest w sta­nie cięż­kim, zaś 1,7 tys. w sta­nie kry­tycz­nym. Obser­wa­cją medycz­ną obję­tych jest w pro­win­cji Hubei 71,6 tys. miesz­kań­ców, któ­rzy mie­li bez­po­śred­ni kon­takt z cho­ry­mi. Wyle­czo­no 6639 osób.

Tym­cza­sem – jak infor­mu­ją chiń­skie wła­dze – sta­le male­je licz­ba nowych zara­żeń poza pro­win­cją, będą­cą epi­cen­trum wirusa.

Reklama

Poza Chi­na­mi kon­ty­nen­tal­ny­mi odno­to­wa­no dotąd pięć zgo­nów – w Japo­nii, na Fili­pi­nach, w Hong­kon­gu, na Taj­wa­nie i we Francji.