Przed­sta­wi­cie­le wŁadz zdro­wia w Sud­bu­ry potwier­dzi­li, że u męż­czy­zny po pięć­dzie­siąt­ce wykry­to COVID-19 po tym, jak w sobo­tę zgło­sił się na pogo­to­wie ratun­ko­we w Health Scien­ces North.

Męż­czy­zna uczest­ni­czył w kon­gre­sie Pro­spec­tors and Deve­lo­pers Asso­cia­tion of Cana­da w Toron­to w dniach 2 i 3 marca.

Reklama

Nie jest jasne, czy męż­czy­zna nie­daw­no podró­żo­wał poza gra­ni­ce kra­ju lub miał bli­ski kon­takt z kimś, kto potwier­dził, że zachorował.

„Potwier­dze­nie przy­pad­ku w naszej oko­li­cy nie jest nie­ocze­ki­wa­ne, bio­rąc pod uwa­gę prze­no­sze­nie tego wiru­sa na cały świat”, powie­dział dr Pen­ny Sutc­lif­fe, Sud­bu­ry & District Medi­cal Offi­cer of Health. Jako śro­dek ostroż­no­ści pro­si­my tych, któ­rzy uczest­ni­czy­li w PDAC 2020, aby moni­to­ro­wa­li obja­wy przez 14 dni. ”

Męż­czy­zna z Sud­bu­ry został ode­sła­ny do domu  gdzie pozo­sta­je w izolacji.

Mini­ster ener­gii Greg Rick­ford potwier­dził, że męż­czy­zna jest pra­cow­ni­kiem Mini­ster­stwa Roz­wo­ju Pół­noc­ne­go i Kopal­ni w Sudbury.

Rzecz­nicz­ka mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott twier­dzi, że urzęd­ni­cy zdro­wia publicz­ne­go bada­ją tę spra­wę, ale w tej chwi­li nie mogą potwier­dzić, czy zara­ził się wiru­sem z powo­du roz­prze­strze­nia­nia się pato­ge­nu w społeczności.

Jest praw­do­po­dob­nie jed­nak że zara­ził się pod­czas kon­fe­ren­cji, w któ­rej wzię­ło udział ponad 20 000 osób z wie­lu róż­nych krajów.

W tym pre­mier Onta­rio Doug Ford, pre­mier Kana­dy Justin Tru­de­au i poseł Seamus O’Regan.

Biu­ro For­da zapew­nia, że jest on w dobrym zdro­wiu i nie ma żad­nych obja­wów COVID-19.