Przed nami Naro­do­wy Pro­gram Szcze­pień na Covid-19, któ­ry ruszy w stycz­niu, a w sze­ro­kim zakre­sie — w lutym; sko­rzy­staj­my z nie­go, spędź­my też świą­tecz­ny czas w kame­ral­nym gro­nie, nie dopu­ść­my do tego, by ktoś, komu szcze­pion­ka może ura­to­wać życie, nie docze­kał się jej — zaape­lo­wał pre­mier Mate­usz Morawiecki.

Mora­wiec­ki pod­kre­ślił, że “auten­tycz­na tro­ska o zdro­wie dru­gie­go czło­wie­ka” to naj­bar­dziej war­to­ścio­wy pre­zent, któ­rym moż­na obda­ro­wać innych.

“Sza­now­ni Pań­stwo, jest bar­dzo real­na nadzie­ja na lep­sze jutro. Przed nami szcze­pion­ka, Naro­do­wy Pro­gram Szcze­pień — naro­do­wy pro­gram, któ­ry ruszy w stycz­niu, a w sze­ro­kim zakre­sie — w lutym. Sko­rzy­staj­my z tych szcze­pień, chro­niąc sie­bie, ale tak­że chro­niąc naszych bli­skich, zwłasz­cza senio­rów i oso­by szcze­gól­nie nara­żo­ne” — powie­dział pre­mier w wystą­pie­niu, wyemi­to­wa­nym w śro­dę wie­czo­rem w TVP Info.

Wystą­pie­nie pre­mie­ra. Apel o zacho­wa­nie ostroż­no­ści w trak­cie Świąt w dobie koronawirusa

Pod­kre­ślił, że mimo to Pola­cy muszą być bez­piecz­ni tak­że zanim doj­dzie do uzy­ska­nia odpor­no­ści dzię­ki szcze­pie­niom. “Wspól­nie nie dopu­ść­my do sytu­acji, w któ­rej ktoś, komu szcze­pion­ka może ura­to­wać życie w lutym, czy w mar­cu, nie docze­ka się jej w ogó­le, bo w grud­niu, albo w stycz­niu sta­nie się ofia­rą roz­luź­nie­nia dys­cy­pli­ny spo­łecz­nej. Dla­te­go kil­ka dni temu pod­ję­li­śmy kon­kret­ne decy­zje, któ­re mają ogra­ni­czyć zacho­ro­wa­nia w tych naj­bliż­szych kil­ku tygo­dniach. Prze­pra­szam za te nie­do­god­no­ści. Prze­pra­szam za każ­de nie­za­ję­te miej­sce w tym roku przy naszym świą­tecz­nym sto­le. Ale wszyst­kim nam, sza­now­ni pań­stwo, powin­no zale­żeć na tym, żeby były to jedy­ne, a nie pierw­sze takie Świę­ta” — mówił szef rządu.

“Ape­lu­ję zatem do nas wszyst­kich: spędź­my ten świą­tecz­ny czas w kame­ral­nym gro­nie — napraw­dę naj­bliż­szych nam osób. W te świę­ta każ­dy z nas może obda­ro­wać innych naj­bar­dziej war­to­ścio­wym pre­zen­tem, w tym wciąż nie­spo­koj­nym cza­sie. Ten pre­zent to auten­tycz­na tro­ska o zdro­wie dru­gie­go czło­wie­ka. Prze­strze­ga­nie obostrzeń i dale­ko idą­ce ogra­ni­cze­nie kon­tak­tów w naj­bliż­szym cza­sie – to wciąż naj­lep­sze spo­so­by na prze­zwy­cię­że­nie trze­ciej fali koro­na­wi­ru­sa, tej trze­ciej fali zapo­wia­da­nej przez epi­de­mio­lo­gów” — dodał.

Jak oce­nił, “żaden poli­tyk – żaden pre­mier, żaden mini­ster zdro­wia, a nawet żaden lekarz — nie zdła­wią tej epi­de­mii lepiej niż nasza zbio­ro­wa odpo­wie­dzial­ność — zbio­ro­wa odpo­wie­dzial­ność i spo­łecz­na dyscyplina”.

Pre­mier zwró­cił się tak­że do tych, któ­rzy w ostat­nim cza­sie stra­ci­li swo­ich bli­skich z powo­du covid-19, a tak­że innych cho­rób — “bli­skich, któ­rzy po raz pierw­szy nie będą mogli z nimi zasiąść przy wigi­lij­nym sto­le”. “Pro­szę przy­jąć moje naj­głęb­sze wyra­zy współ­czu­cia. To nie­wy­obra­żal­na stra­ta dla pań­stwa rodzin, ale i wiel­ka stra­ta dla nasze­go naro­du” — powie­dział szef rzą­du. (PAP)

Autor­ka: Wik­to­ria Nicałek