Komu­ni­ka­cja publicz­na w Mis­sis­sau­dze od 21 mar­ca będzie kur­so­wać w ogra­ni­czo­nym zakre­sie, ale będzie DARMOWA!

MiWay ogra­ni­czy­ło obsłu­gę na sied­miu tra­sach, w tym 44 Mis­sis­sau­ga Road i 109 Meado­wva­le Express.