Szy­ku­je się pozew zbio­ro­wy w spra­wie zaka­żeń COVID-19 w domach opie­ki w Onta­rio. Spra­wę pod­ję­ła fir­ma praw­ni­cza z Toron­to TYR LLP. W pozwie powo­łu­je się na histo­rię pacjen­ta Eato­nvil­le Care Cen­tre w Eto­bi­co­ke, któ­ry 11 kwiet­nia zmarł z powo­du COVID-19. Jego rodzi­na dowie­dzia­ła się o zaka­że­niu koro­na­wi­ru­sem dopie­ro w chwi­li otrzy­ma­nia aktu zgonu.

Pozew prze­ciw­ko Respon­si­ve Gro­up Inc. został zło­żo­ny w sądzie naj­wyż­szym Onta­rio w pią­tek. Musi być zatwier­dzo­ny, zanim roz­pocz­nie się postę­po­wa­nie. Oskar­że­nie doty­czy bra­ku odpo­wied­niej reak­cji na wybuch pan­de­mii COVID-19: nie­do­peł­nie­nia obo­wiąz­ków opie­kuń­czych poprzez brak zapew­nie­nia odpo­wied­niej licz­by per­so­ne­lu i nie­sto­so­wa­nia się do wytycz­nych, dyrek­tyw i wyma­gań doty­czą­cych ochro­ny zdro­wia publicz­ne­go wyda­wa­nych przez rzą­dy kra­ju i pro­win­cji. Do tego zabra­kło pla­no­wa­nia dzia­łań na czas pan­de­mii, dostaw środ­ków ochro­ny oso­bi­stej, bada­nia i izo­lo­wa­nia miesz­kań­ców, testo­wa­nia miesz­kań­ców i pra­cow­ni­ków, oraz ruty­no­we­go bada­nia osób odwie­dza­ją­cych, zaopa­trze­niow­ców i personelu.

Respon­si­ve Gro­up pro­wa­dzi wie­le domów opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej w Onta­rio, w tym trzy w Toron­to i jeden w Mis­sis­sau­dze. Do 23 kwiet­nia w domach pro­wa­dzo­nych przez Respon­si­ve Gro­up zmar­ło 71 osób, co sta­no­wi ponad 10 proc. zgo­nów z powo­du COVID-19 w Ontario.

Reklama

Pozy­wa­ją­cy doma­ga­ją się odszko­do­wa­nia w wyso­ko­ści 15 milio­nów dolarów.