Pre­mier Alber­ty Jason Ken­ney powie­dział, że jego pro­win­cja „poważ­nie roz­wa­ży” postę­po­wa­nie praw­ne prze­ciw­ko Otta­wie w związ­ku z nie­daw­nym zaka­zem nie­któ­rych rodza­jów karabinów

Wyko­rzy­stu­jąc  sepa­ra­ty­stycz­ne nastro­je, Ken­ney ogło­sił w śro­dę sze­reg środ­ków mają­cych na celu zapew­nie­nie więk­szej kon­tro­li pro­win­cji nad fede­ral­ny­mi prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi bro­ni pal­nej, ponie­waż w nie­któ­rych regio­nach nara­sta­ją fru­stra­cje zwią­za­ne z wpro­wa­dza­niem nowych ograniczeń.

Pre­mier Justin Tru­de­au wpro­wa­dził 1 maja zakaz  1500 typów uzbro­je­nia, któ­ry natych­miast wszedł w życie.

Reklama

Wie­lu Kana­dyj­czy­ków, szcze­gól­nie z pro­win­cji zachod­nich, takich jak Alber­ta i Saskat­che­wan, twier­dzą, że zakaz nie­słusz­nie pięt­nu­je i ogra­ni­cza pra­wa prze­cięt­nych Kana­dyj­czy­ków, igno­ru­jąc praw­dzi­we źró­dło prze­stępstw zwią­za­nych z bronią.

„Nie­ste­ty nie­któ­rzy poli­ty­cy wolą dążyć do łatwych celów — ata­ku­jąc sza­nu­ją­cych  pra­wo Kana­dyj­czy­ków i ich wła­sność — zamiast sku­pić się na gan­gach nar­ko­ty­ko­wych i prze­myt­ni­kach” — powie­dział Ken­ney. „Takie dzia­ła­nia poka­zu­ją ogrom­ną prze­paść mię­dzy podej­ście­mi władz fede­ral­nych i pro­win­cji do zwal­cza­nia prze­stęp­czo­ści i odpo­wie­dzial­ne­go posia­da­nia broni”.

Ken­ney dodał, że wybor­cy w Alber­cie od daw­na odrzu­ca­ją fede­ral­ne pró­by zaostrze­nia prze­pi­sów dot. kon­tro­li bro­ni, twier­dząc, że ludzie two­rzą­cy poli­ty­kę fede­ral­ną czę­sto źle rozu­mie­ją wagę posia­da­nia bro­ni w spo­łecz­no­ściach wiejskich.

„Set­ki tysię­cy miesz­kań­ców Alber­ty uży­wa bro­ni pal­nej na co dzień”, powie­dział Kenney.

Nawią­zu­jąc do wcze­śniej­szych wypo­wie­dzi pre­mie­ra Saskat­che­wa­nu Scot­ta Moe, Ken­ney wpo­in­for­mo­wał, że Alber­ta roz­wa­ży przy­ję­cie sta­tu­su pomoc­ni­cze­go w pro­ce­sie  pry­wat­nych oby­wa­te­li, któ­rzy zakwe­stio­no­wa­li już zakaz w sądzie.

Rzecz­nik fede­ral­ne­go mini­stra bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Bil­la Bla­ira powie­dział, że zakaz zabra­nia bro­ni pal­nej, któ­ra „czy­ni nie­bez­piecz­ne sytu­acje śmier­tel­ny­mi”, i dzię­ki nie­mu Kana­dyj­czy­cy mogą czuć się bez­piecz­nie w miej­scu zamieszkania.

W Alber­cie od dłuż­sze­go cza­su nara­sta­ją ten­den­cje separatystyczne.

Coraz wią­cej Alber­tań­czy­ków nawo­łu­je  do głęb­szej auto­no­mii od Ottawy