Czę­sto otrzy­mu­ję pyta­nia od Pań­stwa odno­śnie pra­wa otrzy­ma­nia ubez­pie­cze­nie medycz­ne­go w Ontario.

Według naj­now­szych prze­pi­sów, aby zakwa­li­fi­ko­wać się, muszą być speł­nio­ne wszel­kie­go rodza­ju pod­sta­wo­we kry­te­ria, któ­re wymie­niam poni­żej oraz przy­naj­mniej jed­no z tak zwa­nych dodatkowych.

Oso­ba, ubie­ga­ją­ca się o ubez­pie­cze­nie pro­win­cji Onta­rio musi prze­by­wać fizycz­nie w pro­win­cji przez 153 dni w każ­dym 12-mie­sięcz­nym okre­sie. Wyma­ga się rów­nież, by oso­ba nowo przy­by­ła zamiesz­ka­ła w Onta­rio przez mini­mum 3 mie­sią­ce. Dodat­ko­wo, nale­ży speł­nić jeden z poniż­szych wymogów:

-posia­dać kana­dyj­skie oby­wa­tel­stwo lub sta­łą rezy­den­cję lub

-ubie­gać się o pobyt sta­ły, otrzy­mu­jąc akcep­ta­cję spra­wy imi­gra­cyj­nej ( np. poda­nie humanitarne),

Mini­ster­stwo Zdro­wia infor­mu­je tak­że, że ubez­pie­cze­nie jest przy­zna­wa­ne oso­bom, posia­da­ją­cym zezwo­le­niu na pra­cę i pra­cu­ją­cym w peł­nym wymia­rze godzin w Onta­rio, dla pra­co­daw­cy w Onta­rio, i przez mini­mum 6 mie­się­cy (pla­no­wa­ne zatrudnienie).

Współ­mał­żo­nek i dzie­ci pozo­sta­ją­ce na utrzy­ma­niu rów­nież kwa­li­fi­ku­ją się. W Onta­rio z rzą­do­we­go ubez­pie­cze­nia medycz­ne­go korzy­sta­ją tak­że opie­kun­ki zagra­nicz­ne, pra­cu­ją­ce w pro­win­cji na kontr­ak­cie pra­cy oraz azylanci.

Oso­by, przy­by­wa­ją­ce do pro­win­cji tury­stycz­nie nie mogą korzy­stać z przy­wi­le­ju bez­płat­nej rzą­do­wej opie­ki medycz­nej, nawet jeśli są rodzi­ca­mi lub dziad­ka­mi , posia­da­ją­cy­mi Super Vizę.

Oso­by, któ­re chcą otrzy­mać kar­tę OHIP muszą oso­bi­ście zgło­sić się do lokal­ne­go biu­ra Servi­ce Onta­rio (nie mylić z Servi­ce Cana­da). Na spo­tka­nie z urzęd­ni­kiem nale­ży przy­nieść przy­go­to­wa­ny wypeł­nio­ny popraw­nie for­mu­larz, oraz doku­men­ty świad­czą­ce o tym, że oso­ba zamiesz­ku­je w pro­win­cji i ma sta­tus imi­gra­cyj­ny, kwa­li­fi­ku­ją­cy się, by otrzy­mać ubez­pie­cze­nie. Przy­kła­do­wo, ory­gi­nal­ny doku­ment wizy pra­cow­ni­czej, kar­tę sta­łe­go poby­tu, akt uro­dze­nia, cer­ty­fi­kat oby­wa­tel­ski, rachun­ki tele­fo­nicz­ne, za prąd, doku­men­ty ban­ko­we lub inne.

War­to przed wizy­tą w urzę­dzie spraw­dzić naj­now­sze wymo­gi i listę obo­wiąz­ko­wych doku­men­tów, by zała­twić spra­wę za pierw­szym razem.  Dzie­ci uro­dzo­ne w Kana­dzie otrzy­mu­ją ubez­pie­cze­nie medycz­ne z chwi­lą uro­dze­nia. Nawet jeśli są dzieć­mi imi­gran­tów nie­udo­ku­men­to­wa­nych, kie­dyś było to niemożliwe.

Wię­cej infor­ma­cji na temat pro­ce­dur przy­zna­wa­nia ubez­pie­cze­nia medycz­ne­go w pro­win­cji Onta­rio moż­na zna­leźć na stro­nie rządowej:

https://www.ontario.ca/page/apply-ohip-and-get-health-card#section‑0

Tury­stom oraz pra­cow­ni­kom zagra­nicz­nym, zamiesz­ku­ją­cym pro­win­cję przez pierw­sze mie­sią­ce zale­ca się, by wyku­pi­li pry­wat­ne ubez­pie­cze­nie, i dopó­ki nie zakwa­li­fi­ku­ją się na medycz­ną opie­kę rządową.

Stu­den­ci zagra­nicz­ni zazwy­czaj posia­da­ją pry­wat­ne ubez­pie­cze­nie wli­czo­ne w opła­tę za studia.

Iza­be­la Embalo

licen­cjo­no­wa­ny doradca

tel; 416–5152022

www.emigracjakanada.net