W e‑mailu do rodzin, Peel District Scho­ol Board (PDSB) — któ­ry pro­wa­dzi szko­ły w Mis­sis­sau­ga, Bramp­ton i Cale­don — poin­for­mo­wał , że ​​ począ­tek roku szkol­ne­go może zostać opóźniony.

Oko­ło 81 pro­cent rodzin na tere­nie PDSB zgło­si­ło zamiar powro­tu dzie­ci do klas we wrześniu.

Reklama

Ozna­cza to, że jesie­nią 30 proc. uczniów szkół pod­sta­wo­wych i 17 proc. uczniów szkół śred­nich nie wró­ci do nauki w szkole.

- Bio­rąc pod uwa­gę zło­żo­ny cha­rak­ter wyma­ga­ne­go pla­no­wa­nia musi­my się liczyć z opóź­nie­niem roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go w przy­pad­ku uczniów, któ­rzy zosta­ną zapi­sa­ni do szko­ły w try­bie onli­ne — stwier­dza kuratorium

Rów­nież ucznio­wie, któ­rzy będą  cho­dzić “fizycz­nie” do szko­ły, mogą  mieć opóź­nio­ne roz­po­czę­ciu roku szkol­ne­go, bio­rąc pod uwa­gę czas potrzeb­ny do  zor­ga­ni­zo­wa­nia zajęć i przy­go­to­wa­nia bez­piecz­ne­go ponow­ne­go otwar­cia budyn­ków szkolnych.

 

Jeśli cho­dzi o maski to wszy­scy ucznio­wie klas od 1 do 12 będą musie­li nosić maskę lub zakry­cie twa­rzy w kla­sach i na korytarzach.

Maski i zakry­cia twa­rzy są zde­cy­do­wa­nie zale­ca­ne rów­nież dla przedszkolaków.