Poli­cjan­ci z region Peel będą mogli uży­wać kamer noszo­nych na ubra­niu. Pod­czas spo­tka­nia Peel Poli­ce Servi­ces Board, któ­re odby­ło się w ostat­ni pią­tek w for­mie tele­kon­fe­ren­cji, rada zatwier­dzi­ła sto­so­wa­nie tego typu sprzę­tu. Ma to zwięk­szyć przej­rzy­stość dzia­łań poli­cji pod­czas interwencji.

W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li bur­mi­strzo­wie Mis­sis­sau­gi – Bon­nie Crom­bie, i Bramp­ton – Patrick Brown. Obo­je popar­li uży­wa­nie kamer przez poli­cjan­tów. Zastęp­ce sze­fa poli­cji Antho­ny Odo­ar­di powie­dział, że kame­ry mogą poja­wić się na wypo­sa­że­niu funk­cjo­na­riu­szy już jesienią.

Poli­cja z Peel roz­pocz­nie nego­cja­cje z Axon Enter­pri­ses Inc. w spra­wie dosta­wy sprzę­tu. Umo­wa ma być zawar­ta na pięć lat na kwo­tę 1,8 milio­na dol. rocznie.

reklama

Odo­ar­di powie­dział, że pro­wa­dzo­ne są pra­ce nad pro­ce­du­ra­mi okre­śla­ją­cy­mi sto­so­wa­nie kamer. Urzą­dze­nia mają być wypo­sa­żo­ne w modu­ły ze sztucz­ną inte­li­gen­cją, co pozwo­li na pew­ną auto­ma­ty­za­cję pra­cy. Do tego trze­ba będzie prze­szko­lić policjantów.