Ogło­sze­niem prze­rwy i zwo­ła­niem Kon­wen­tu Senio­rów skoń­czy­ło się zamie­sza­nie na try­bu­nie sej­mo­wej, któ­re­go spraw­cą był Grze­gorz Braun (Kon­fe­de­ra­cja). Poseł nie miał zało­żo­nej maski
Braun zabrał głos w deba­cie nad budże­tem na 2021 rok, ale nie miał zało­żo­nej masecz­ki. Wcze­śniej wice­mar­sza­łek Sej­mu Ryszard Ter­lec­ki (PiS) pod­kre­ślił na począt­ku posie­dze­nia, że Pre­zy­dium Sej­mu jed­no­gło­śnie przy­ję­ło zale­ce­nie, aby wszy­scy posło­wie obec­ni na sali ple­nar­nej i w innych salach uży­wa­li masek.

Pro­wa­dzą­cy obra­dy wice­mar­sza­łek Ryszard Ter­lec­ki zwró­cił uwa­gę Brau­no­wi, że zakłó­ca obra­dy izby. Gdy Braun mimo to nie chciał opu­ścić mów­ni­cy, Ter­lec­ki ogło­sił prze­rwę. Mimo ogło­szo­nej prze­rwy Braun stał na mów­ni­cy i dalej przemawiał.

Po wzno­wie­niu obrad głos zabra­ła Miro­sła­wa Nykiel (KO), jed­nak Braun rów­nież stał na mów­ni­cy, nie mając na twa­rzy maski. Pani poseł, zaj­mu­je pani czas prze­zna­czo­ny dla mnie — powie­dział Braun. Wte­dy na mów­ni­cę wszedł poseł Michał Gra­ma­ty­ka (KO), żeby odgro­dzić Brau­na od Nykiel. Sta­nął ple­ca­mi do posła Konfederacji.

Sza­now­ny panie, pro­szę nie doko­ny­wać inwa­zji na moją stre­fę intym­ną, posu­wa się pan do ręko­czy­nów, czy raczej tyło­czy­nów, panie pośle — pro­te­sto­wał Braun. Sza­now­nie panie mar­szał­ku pro­szę wezwać straż mar­szał­kow­ską, bo w tej sali doko­nu­je się czy­nów prze­stęp­czych już cał­kiem seryj­nie — powie­dział poseł Kon­fe­de­ra­cji, a Ter­lec­ki ogło­sił kolej­ną przerwę.

Dzię­ku­ję panie mar­szał­ku, rozu­miem, że straż jest w dro­dze — sko­men­to­wał Braun.

Zwo­łu­ję Kon­went Senio­rów na godz. 17 i ogła­szam prze­rwę do godz. 17.10 — poin­for­mo­wał po kil­ku minu­tach prze­rwy Terlecki.

Pod­czas obrad Kon­wen­tu Senio­rów, któ­ry zebrał się ok. godz. 17 w spra­wie zacho­wa­nia posłów Kon­fe­de­ra­cji, pod­ję­to decy­zję, że posło­wie nie będą siłą wypro­wa­dza­ni z obrad, nawet jeśli upo­rczy­wie będą odma­wiać zakła­da­nia masek.

Oświad­cze­nie posłów Konfederacji
Posło­wie Kon­fe­de­ra­cji: Jakub Kule­sza, Grze­gorz Braun i Krzysz­tof Bosak wyda­li w śro­dę oświad­cze­nie, w któ­rym wyra­ża­ją “sta­now­czy sprze­ciw” wobec dzia­łań Pre­zy­dium Sej­mu, zwłasz­cza “regla­men­ta­cji dostę­pu do sali posie­dzeń” i “prób narzu­ca­nia posłom poza­praw­nych procedur”.

Decy­zją Pre­zy­dium Sej­mu zapla­no­wa­ne pier­wot­nie na dwa dni posie­dze­nie Sej­mu zosta­ło skró­co­ne do jed­ne­go dnia, okro­jo­ny został tak­że porzą­dek obrad. Wpro­wa­dzo­no też limit 55 posłów, któ­rzy mogą być obec­ni na sali plenarnej.

Pro­wa­dzą­cy obra­dy wice­mar­sza­łek Ryszard Ter­lec­ki (PiS) pod­kre­ślił na począt­ku posie­dze­nia, że Pre­zy­dium Sej­mu jed­no­gło­śnie przy­ję­ło zale­ce­nie, aby wszy­scy posło­wie obec­ni na sali ple­nar­nej i w innych salach uży­wa­li masek. Dodał, że wszyst­kie klu­by i koło posel­skie otrzy­ma­ły też infor­ma­cję o limi­cie osób, któ­re mogą być obec­ne na sali plenarnej.

“My posło­wie Kon­fe­de­ra­cji na Sej­mie IX kaden­cji wyra­ża­my sta­now­czy sprze­ciw wobec stwier­dzeń i dzia­łań Pre­zy­dium Sej­mu podej­mo­wa­nych wobec nas w ostat­nich dniach i godzi­nach, pod­czas trwa­ją­ce­go 18. posie­dze­nia Wyso­kiej Izby. Mamy na uwa­dze zwłasz­cza regla­men­ta­cję dostę­pu do sali posie­dzeń ple­nar­nych, pró­bę narzu­ce­nia posłom innych poza­praw­nych pro­ce­dur, a tak­że publicz­ne insy­nu­acje i groź­by pod naszym adre­sem” — gło­si oświad­cze­nie posłów Kon­fe­de­ra­cji, prze­ka­za­ne m.in. Pre­zy­dium Sejmu.

Posło­wie Kon­fe­de­ra­cji prze­ko­nu­ją, że dzia­ła­nia Pre­zy­dium Sej­mu mają zna­mio­na “nad­uży­cia upraw­nień” i ogra­ni­cze­nia moż­li­wo­ści wyko­ny­wa­nia man­da­tu posła, a tak­że godzą w ich dobra oso­bi­ste oraz powa­gę Sej­mu”. Cho­dzi zwłasz­cza o narzu­ca­nie posłom Kon­fe­de­ra­cji obo­wiąz­ku nosze­nia masek w cza­sie posie­dze­nia Sej­mu, co — ich zda­niem — nie ma pod­sta­wy prawnej.

“Posza­no­wa­nia pra­wa i spra­wie­dli­wo­ści będzie­my docho­dzić sto­sow­nie do potrzeb w try­bie regu­la­mi­no­wym (przed Komi­sją Ety­ki Posel­skiej) lub usta­wo­wym (przed sąda­mi RP)” — gło­si oświad­cze­nie, w któ­rym posło­wie Kon­fe­de­ra­cji zwra­ca­ją się też o przed­sta­wie­nie przez Pre­zy­dium Sej­mu pod­sta­wy praw­nej dzia­łań, w któ­rych powo­łu­je się na wal­kę z Covid-19.