Z ponad­stu­let­niej szop­ki w kate­drze w Ulm zosta­ną usu­nię­te w tym roku figu­ry trzech kró­li. Powód? Postać Mel­chio­ra ma budzić sko­ja­rze­nia z dys­kry­mi­na­cją rasową.

Jak tłu­ma­czą wła­dze para­fial­ne, nie cho­dzi o czar­ny kolor skó­ry Mel­chio­ra, lecz o „gro­te­sko­wy spo­sób”, w jaki przed­sta­wił go arty­sta. Zda­niem nie­któ­rych figu­ra sym­bo­li­zu­je prze­sta­rza­łe ste­reo­ty­py: ma wypu­kłe usta, nad­wa­gę i zło­ty pier­ścień na pal­cu jed­nej ze swo­ich stóp.

– W wyni­ku deba­ty na temat rasi­zmu ludzie nabra­li prze­ko­na­nia, że te figur­ki nie będą już poka­zy­wa­ne – powie­dział dzie­kan Ulm, Ernst-Wil­helm Gohl. Jak dodał, ma świa­do­mość, że posta­cie stwo­rzo­ne przez arty­stę Mar­ti­na Sche­ible sto lat temu przed­sta­wio­ne są w spo­sób eks­pre­sjo­ni­stycz­ny. – Ale jeśli ludzie czu­ją się dys­kry­mi­no­wa­ni, muszą ist­nieć ogra­ni­cze­nia w prze­ry­so­wy­wa­niu danych posta­ci – stwierdził.

Reklama

 

za tvp