Przed­sta­wiam jeden ze skar­bów mię­dzy­na­ro­do­wej kuch­ni – cia­sto fran­cu­skie. Dziś może­my je kupić goto­we w każ­dym nie­mal skle­pie typu mar­ket i zacząć z nie­go wycza­ro­wy­wać cudow­ne pie­czo­ne rary­ta­sy z bar­dzo powsze­dnich skład­ni­ków, ot choć­by parów­ki zapie­ka­ne z serem we fran­cu­skim cie­ście, czy farsz poro­wo pie­czar­ko­wy zawi­nię­ty w cia­sto i upie­czo­ny. Takie wypie­ki dadzą nam kapi­tal­ne hot dogi czy kapu­śniacz­ki na każ­dą oka­zję, nawet tę bar­dzo uroczystą.

        Lecz dziś zachę­cam do inne­go wykwint­ne­go dania tyl­ko z pozo­ru trud­ne­go, lecz uwierz­cie, efekt jest pio­ru­nu­ją­cy, a zawar­tość tale­rzy zni­ka w eks­pre­so­wym tem­pie. Zapra­szam zatem do kuch­ni, recep­tu­ra krok po kroku.

ŁOSOŚ W CIEŚCIE FRANCUSKIM

Pro­por­cje dla 6 osób jako przy­staw­ka, lub 4 por­cje jako danie główne

Czas przy­go­to­wa­nia: 40–50 minut

•Spo­ry kawa­łek łoso­sia (część od stro­ny ogo­na, waga ryby ok.1,5 kg)

•200 g posie­ka­ne­go pora, bia­ła i zie­lo­na część.

•200 g pie­cza­rek, drob­no posiekanych

•100 g masła

•2 łyż­ki śmie­ta­ny kremówki

•6 łyżek ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go lub z pestek winogron

•1 cytry­na — sok 

•2 łyż­ki mąki pszennej

•2 pacz­ki cia­sta francuskiego,

•1 żółt­ko jaja kurze­go zmik­so­wa­ne z 1 łyż­ką mle­ka – do sma­ro­wa­nia ciasta

•30 g masła klarowanego

•sól i pieprz do smaku

Ja kupu­ję rybę nie spra­wio­ną, jest tań­sza i śwież­sza (kuch­nia hote­lo­wa), ale do domu moż­na nabyć ład­ny filet co też będzie super.

Przy pomo­cy noży­czek odci­na­my płe­twy z ogo­na łoso­sia. Ostrym nożem do file­to­wa­nia, file­tu­je­my rybę i usu­wa­my z niej skó­rę. File­ty opłu­ku­je­my zim­ną wodą, a następ­nie dokład­nie osu­sza­my papie­ro­wym ręcz­ni­kiem. Całe 2 łyż­ki mąki mie­sza­my na tale­rzu z odro­bi­ną soli. File­ty obta­cza­my w oso­lo­nej mące.

Na dużej, patel­ni roz­grze­wa­my 6 łyżek ole­ju i 50 g masła. Kła­dzie­my file­ty z łoso­sia i sma­ży­my deli­kat­nie z obu stron. Zdej­mu­je­my z patel­ni i odkła­da­my na bok do cał­ko­wi­te­go ostygnięcia.

W ron­del­ku topi­my masło i wkła­da­my posie­ka­ny por oraz pie­czar­ki, mie­sza­jąc pod­sma­ża­my kil­ka minut. Doda­je­my sok z cytry­ny. Pod­sma­ża­my dalej do momen­tu odpa­ro­wa­nia wody z warzyw. Doda­je­my śmie­ta­nę. Gotu­je­my jesz­cze 1 minu­tę i dopra­wia­my solą. Odkła­da­my na bok do cał­ko­wi­te­go wystudzenia.

Nasta­wia­my pie­kar­nik i nagrze­wa­my go do temp. 200 stop­ni. Bla­chę do pie­cze­nia schła­dza­my w lodówce.

Blat robo­czy posy­pu­je­my deli­kat­nie mąką. 1 por­cję kupio­ne­go cia­sta fran­cu­skie­go roz­wał­ko­wu­je­my na pro­sto­kąt o wymia­rach 40 cm x 15 cm, a następ­nie nawi­ja­my na sze­ro­ki wałek do cia­sta. Prze­no­si­my i roz­wi­ja­my na schło­dzo­nej blasze.

1/3 mie­sza­ni­ny pora i pie­cza­rek roz­kła­da­my cen­tral­nie na cie­ście, na wierzch kła­dzie­my jeden filet łoso­sia. Z wierz­chu obkła­da­my filet poło­wą pozo­sta­łej czę­ści pora i pie­cza­rek. Całość wień­czy­my dru­gim file­tem łoso­sia i porem z pie­czar­ka­mi na wierz­chu. Cia­sto wokół ryby sma­ru­je­my mie­sza­ni­ną żółt­ka z mlekiem.

Pozo­sta­łe cia­sto roz­wał­ko­wu­je­my na pro­sto­kąt o wymia­rach 45 cm x 20 cm.

Zawi­ja­my cia­sto na sze­ro­ki wałek, prze­no­si­my nad rybę i roz­wi­ja­my od jed­ne­go koń­ca do dru­gie­go. Cia­sto ma objąć rybę w cało­ści. Deli­kat­nie doci­ska­my brzegi.

Odsta­wia­my całość do lodów­ki na 20 minut.

Po schło­dze­niu, przy pomo­cy ostre­go noża odci­na­my nad­miar cia­sta wokół ryby, pozo­sta­wia­jąc 2–3 cen­ty­me­tro­we obra­mo­wa­nie. Lek­ko doci­ska­jąc uszczel­nia­my cia­sto ze wszyst­kich stron. Całość sma­ru­je­my żółt­kiem zmik­so­wa­nym z mlekiem.

Przy pomo­cy noża lub inne­go narzę­dzia wyko­nu­je­my na wierz­chu cia­sta nacię­cia w posta­ci łusek oraz gło­wy ryby. Dla osób bez arty­stycz­ne­go zacię­cia wystar­czy, jak pona­kłu­wa­ją wierzch cia­sta widel­cem dość gęsto co umoż­li­wi paro­wa­nie i rozrost.

Pie­cze­my przez 10 minut w nagrza­nym pie­kar­ni­ku do 200 st.C., a następ­nie obni­ża­my tem­pe­ra­tu­rę do 160 st. – i pie­cze­my 30 minut.

Po upie­cze­niu wyj­mu­je­my cia­sto z pie­kar­ni­ka, przy pomo­cy sze­ro­kie­go noża lub łopat­ki prze­kła­da­my na pół­mi­sek. Odsta­wia­my na 10 minut przed poda­niem. Sma­ru­je­my roz­to­pio­nym, skla­ro­wa­nym masłem, aby nadać potra­wie połysk. Rybę ser­wu­je­my na pół­mi­sku i kro­imy na gru­be pla­stry ostrym nożem. Gotowe.

•••

PARÓWKI W CIEŚCIE FRANCUSKIM

Czas przy­go­to­wa­nia to 10min

•licz­ba paró­wek według uzna­nia (8szt)

•1 rol­ka cia­sta francuskiego

•1 jaj­ko

•ser żół­ty w pla­ster­kach tyle pla­ster­ków, ile parówek

Cia­sto fran­cu­skie roz­ci­na­my na 8 czę­ści. Na każ­dą część kła­dzie­my pla­ste­rek żół­te­go sera. Przy­go­to­wu­je­my parów­ki. Pozby­wa­my się ich nie­ja­dal­nej folii lub jeśli są z wyję­te z zamra­żar­ki wcze­śniej je gotu­je­my. Każ­dą parów­kę owi­ja­my cia­stem fran­cu­skim z serem i goto­we. Przy­pra­wia­my pie­przem, solą, chi­li wg uzna­nia. Sma­ru­je­my zawi­nię­te po wierz­chu roz­trze­pa­nym jaj­kiem. Zapie­ka­my w pie­kar­ni­ku kil­ka minut (aż do zru­mie­nie­nia cia­sta fran­cu­skie­go). Pie­cze­my np. z ter­mo obie­giem, tem­pe­ra­tu­ra 160 stop­ni. Poda­je­my według uzna­nia. Musz­tar­da, ket­chup, sos BBQ. Itd.

Bogu­sław Sypień