Orę­dzie Pre­zy­den­ta RP z oka­zji Naro­do­we­go Świę­ta Niepodległości

 

Dro­dzy Roda­cy, Sza­now­ni Państwo!

 

reklama

102 lata temu speł­ni­ło się wiel­kie pra­gnie­nie poko­leń Pola­ków. Pań­stwo pol­skie wró­ci­ło na mapę świa­ta. Pol­ska odzy­ska­ła nie­pod­le­głość! Urze­czy­wist­ni­ło się marze­nie, za któ­re wie­lu naszych roda­ków zapła­ci­ło naj­wyż­szą cenę – cenę wła­sne­go życia. Pamię­taj­my o nich w tym wyjąt­ko­wym dniu.

Dziś 11 listo­pa­da jak co roku obcho­dzi­my świę­to, ale jest to dla nas wszyst­kich wyjąt­ko­wo trud­ny czas. Nie odby­wa­ją się tra­dy­cyj­ne uro­czy­sto­ści, tak nie­ro­ze­rwal­nie zwią­za­ne z rado­snym obcho­dze­niem Świę­ta Niepodległości.

 

Cały świat zma­ga się z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, któ­ra cał­ko­wi­cie zmie­ni­ła nasze codzien­ne życie. Od tygo­dni zma­ga­my się z jej dru­gą falą. Dowia­du­je­my się o tysią­cach nowych zaka­żeń i zacho­ro­wań, a tak­że o ofia­rach śmier­tel­nych. Sytu­acja jest bar­dzo poważna.

 

To wiel­kie wyzwa­nie dla wszyst­kich oby­wa­te­li, dla służ­by zdro­wia i dla władz pań­stwo­wych. Czas pan­de­mii to czas podej­mo­wa­nia trud­nych, czę­sto nie­po­pu­lar­nych decy­zji. Jeste­śmy już wszy­scy bar­dzo zmę­cze­ni wpro­wa­dza­ny­mi obostrze­nia­mi i ogra­ni­cze­nia­mi. Odczu­wa­my nie­pew­ność. Wie­le osób mar­twi się o swo­je fir­my, o miej­sca pra­cy, o przy­szłość swo­ją i swo­ich najbliższych.

 

Jed­nak w sytu­acji nad­zwy­czaj­nej nie­zbęd­ne są nad­zwy­czaj­ne dzia­ła­nia. Dla każ­de­go z nas naj­waż­niej­sze jest życie i zdro­wie. Dla­te­go zada­niem pań­stwa pol­skie­go jest dzi­siaj zapew­nić bez­pie­czeń­stwo wszyst­kim obywatelom!

 

W tym dniu chcę szcze­gól­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy dziel­nie zno­szą ten trud­ny czas, prze­strze­ga­ją zale­ceń, nie nara­ża­ją sie­bie i innych. Dzi­siaj to wyraz patrio­ty­zmu. To świa­dec­two, co zna­czy praw­dzi­wie odpo­wie­dzial­na, oby­wa­tel­ska posta­wa. Dzię­ku­ję za to z całe­go serca!

 

Ogrom­nie dzię­ku­ję leka­rzom, pie­lę­gniar­kom, ratow­ni­kom medycz­nym, dia­gno­stom i całe­mu per­so­ne­lo­wi pol­skiej służ­by zdro­wia. Dzię­ku­ję żoł­nie­rzom i poli­cjan­tom, wszyst­kim funk­cjo­na­riu­szom służb mun­du­ro­wych. Pań­stwa pro­fe­sjo­na­lizm i poświę­ce­nie zasłu­gu­ją na naj­więk­szy sza­cu­nek. Jeste­ście Pań­stwo naszy­mi bohaterami!

 

Dro­dzy Rodacy!

 

Chciał­bym podzie­lić się tak­że i oso­bi­stym doświad­cze­niem. Wiem, co to zna­czy zacho­ro­wać na COVID. Dosko­na­le rozu­miem nie­po­kój, jaki towa­rzy­szy wie­lu z Pań­stwa o zdro­wie naj­bliż­szych, sam to w ostat­nich tygo­dniach przeżywałem.

 

Szczę­śli­wie cho­ro­bę mam już za sobą, podob­nie jak tysią­ce moich roda­ków, któ­rych okre­śla się teraz mia­nem „ozdro­wień­ców”. Chciał­bym się do Pań­stwa zwró­cić – zwró­cić z ape­lem o odda­wa­nie oso­cza. Sam zro­bię to w naj­bliż­szych dniach po zakoń­cze­niu wła­ści­wych pro­ce­dur medycz­nych. Tak­że w ten spo­sób może­my wspól­nie pomóc tym, któ­rzy teraz prze­cho­dzą cho­ro­bę lub będą ją prze­cho­dzić w naj­bliż­szym cza­sie. Niech to będzie wycią­gnię­ta w ramach naszej wspól­no­ty bra­ter­ska dłoń.

 

Ostat­nie dni przy­no­szą tak­że i dobre infor­ma­cje. W naj­bliż­szych mie­sią­cach dostęp­na będzie szcze­pion­ka, któ­ra wresz­cie pomo­że nam osta­tecz­nie poko­nać pan­de­mię. Zapew­nie­nie jej dla naszych oby­wa­te­li to w tej chwi­li jed­no z naj­waż­niej­szych zadań pań­stwa pol­skie­go. Oso­bi­ście anga­żu­ję się w nie od wie­lu mie­się­cy – roz­ma­wia­łem o tym pod­czas czerw­co­wej wizy­ty w Bia­łym Domu, a tak­że w trak­cie wie­lu roz­mów z poli­ty­ka­mi i naukow­ca­mi z całe­go świa­ta. Wła­dze Rze­czy­po­spo­li­tej są goto­we do spraw­ne­go zre­ali­zo­wa­nia tego zada­nia we współ­pra­cy z naszy­mi part­ne­ra­mi w ramach Unii Europejskiej.

 

Sza­now­ni Państwo!

 

Chciał­bym, aby­śmy w dniu Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści – tak innym niż  dotych­cza­so­we – szcze­gól­nie pamię­ta­li, że pań­stwo pol­skie to nie tyl­ko insty­tu­cje, ale przede wszyst­kim to My – oby­wa­te­le Rze­czy­po­spo­li­tej! Róż­ni­my się mię­dzy sobą, czę­sto bar­dzo moc­no, ale wspól­nie two­rzy­my nasz wspa­nia­ły kraj – Pol­skę. I tyl­ko wspól­nie może­my pora­dzić sobie z naj­więk­szy­mi wyzwaniami.

 

Tak samo było 102 lata temu, kie­dy odzy­ski­wa­li­śmy nie­pod­le­głość. Wów­czas świat zma­gał się z wiel­ką epi­de­mią gry­py zwa­nej hisz­pan­ką, któ­ra pochło­nę­ła milio­ny ofiar. Mło­de pań­stwo pol­skie musia­ło toczyć zacię­te wal­ki o swo­je gra­ni­ce, a rów­no­cze­śnie zma­gać się z epi­de­mią. Nasi przod­ko­wie spro­sta­li wszyst­kim tym wiel­kim wyzwaniom.

 

Wiem, że zro­bi­my to dziś tak­że i My. Razem poko­na­my obec­ne trud­no­ści tak, jak robi­li­śmy to wie­lo­krot­nie w naszej historii.

 

Niech żyje wol­na, nie­pod­le­gła, suwe­ren­na Pol­ska, moc­na naszą wspólnotą!