Nasz pomysł zro­dził się z potrze­by ser­ca.  Dobro dzie­ci nie jest nam obo­jęt­ne, dwa razy do roku wspie­ra­my pla­ców­ki Domów Dziec­ka w Polsce.

Pod­czas tej wyjąt­ko­wej akcji zebra­li­śmy 1 tonę 242 kg prze­pięk­nych pre­zen­tów pod cho­in­kę.  Przez okres 5 lat wysła­li­śmy 6 ton 112 kg potrzeb­nych rze­czy dla dzie­ci.  Były to kurt­ki zimo­we, obu­wie, prze­pięk­ne sukien­ki, łyż­wy, rol­ki, kosme­ty­ki, przy­bo­ry szkol­ne i wie­le innych wspa­nia­łych rze­czy.  Jed­nak ta akcja nie mogła­by się udać bez Was, Dro­dzy Darczyńcy.

Dzię­ki Wam wysła­li­śmy do tej pory pacz­ki do 19 Domów Dziec­ka: Kło­buck, Lubli­niec, Wro­cław, Kato­wi­ce, Szcze­cin, Toruń, Mysło­wi­ce (Cen­trum Opie­kuń­czo-Wycho­waw­cze) pro­wa­dzo­ne przez Sio­stry Zakon­ne, Szcze­cin, Bla­chow­nia, Zako­pa­ne, Sanok, Kędzie­rzyn-Koź­le, Byd­goszcz, Chełm­no, Czę­sto­cho­wa, Legnica.

reklama

Prze­pięk­ne rze­czy otrzy­ma­ły 3 nowe Domy Dziec­ka z któ­ry­mi zaczę­li­śmy współ­pra­cę w tym roku:

Dom Dziec­ka nr 1 w Pasym (war­miń­sko — mazur­skie), Rodzin­ny Dom Dziec­ka w Rogoż­ni­ca (Mie­dzy­rzecz Pod­la­ski), Dom dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży w Morąg (war­miń­sko-mazur­skie).

Dla nas jest to ogrom­ny suk­ces, że tym dzie­ciom może­my spra­wić radość.

Nasze pacz­ki wysła­ne zosta­ły przez Fir­mę POLIMEX.  Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wła­ści­cie­lo­wi oraz pra­cow­ni­kom FIRMY POLIMEX za współ­pra­cę z nami i zniż­kę, któ­rą otrzy­ma­li­śmy na wysła­nie każ­dej paczki.

W dal­szym cią­gu poszu­ku­je­my pry­wat­nych spon­so­rów któ­rzy pokry­ją pozo­sta­łe kosz­ta wysył­ki.  Wie­rzy­my, że wśród Pań­stwa są wspa­nia­łe oso­by któ­re będą chcia­ły współ­pra­co­wać z nami i wspo­móc naszą akcję.

Oso­by któ­re jesz­cze nie mia­ły oka­zji obej­rzeć fil­mi­ków na YouTu­be w chwi­li otwie­ra­nia paczek przez dzie­ci zapra­sza­my wpisując:

„Wspa­nia­ła Akcja Polo­nii z Kana­dy Dla Dzie­ci z Rodzin­ne­go Domu Dziec­ka w Byd­gosz­czy” Cz 1 i Cz.2, „Pacz­ki Świą­tecz­ne Dla Dzie­ci z Domu Dziec­ka w Klo­buc­ku” oraz „Polo­nia z Kana­dy Poma­ga Dzie­ciom z Domu Dziecka”.

Na fil­mi­kach może­cie dro­dzy Pań­stwo zoba­czyć radość i szczę­ście dzie­ci w chwi­li otwie­ra­nia paczek.

Pre­zen­ty od Pań­stwa są wyjąt­ko­we.  Akcja ta przy­no­si radość obda­ro­wy­wa­nym, a nam oso­bi­stą satys­fak­cję.  Jest nam bar­dzo miło, ze tak dużo wspa­nia­łych Dar­czyń­ców dołą­czy­ło do naszej akcji by spra­wić dzie­ciom tym małym i dużym mnó­stwo radości.

Dzię­ku­je­my bar­dzo wszyst­kim ludziom wiel­kie­go ser­ca, któ­rzy pomo­gli przy całej naszej akcji, pry­wat­nym spon­so­rom, Paniom któ­re poświe­ci­ły swój wol­ny czas i poma­ga­ły przy pako­wa­niu rze­czy do paczek.  Dzię­ku­je­my bar­dzo że tak wie­le osób zaan­ga­żo­wa­ło się w naszą akcję.

Ser­decz­nie dzię­ku­ję EUROMAX w Mis­sis­sau­ga, któ­rzy dołą­czy­li do naszej akcji, gdzie utwo­rzo­no zbiór­kę pie­niąż­ków któ­ra umoż­li­wi nam następ­na wysył­kę paczek dla dzieci.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy bez zasta­no­wie­nia zapeł­nia­ją pusz­kę — im wię­cej pie­niąż­ków zbie­rze­my, tym wię­cej będzie­my mogli wysłać paczek. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za oka­za­ne serce.

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią dzię­ku­je­my nastę­pu­ją­cym Darczyńcom:

Ewa i Wło­dzi­mierz Kolber

Pani Iren­ka K

Kry­sia i Andrzej Panus

Bar­ba­ra Zawada

Kry­sty­na Grysz­kie­wicz i Sha­ne Grysczewicz

Beata i Wik­tor Wojtas

Beata Kac­pe­rek

Danu­ta i Daniel Korpula

Bar­ba­ra Kuklińska

Ewa i Janusz Szczepanek

Kasia Ciu­ra

Jola Dąbrow­ska

Brian Jaś­kow­ski

Doro­ta i Damian Szybalski

Jola, Julia, Jani­na Szybalski

Aga­ta i Tomasz Krawczyński

Maria Polkow­ski

Rena­ta Steciuk

Maria Świat­kow­ska

Iza­be­la Światkowska

Beata Stasz­kie­wicz

Moniak Filo­da

Mario­la i Wło­dzi­mierz Biały

Kry­sia Marszałek

Jani­na Kagan

Mar­go (pro­szę o kon­takt tele­fo­nicz­ny ze mną)

Kry­sty­na i Krzysz­tof Górniak

Mar­cin i Moni­ka Anioł

Anna Dem­by

Jani­na Remplakowski

Mag­da­le­na Budziński

Bar­ba­ra Małecka

Ewa Bie­la­wa

Mał­go­rza­ta Krawiec

Boże­na i Sła­wo­mir Dobroń

Ania Grusz­czyń­ska

Ber­na­de­ta Myszka

Asia Trych­ta

Elż­bie­ta Kozak

Marek Sudol

Justy­na Seniuk

s. Wero­ni­ka Maroń­ska MChR

Ane­ta i Woj­tek Maleszyk

Wil­low Tree Montessori

Danu­ta i Andrzej Żmidziak

Hali­na Palczewski

Mary­sia z Brampton

Justy­na Szot

Danu­ta Kościuk

Dzię­ku­je­my w szcze­gól­ny spo­sób Radio7, któ­re powia­da­mia Was, Dro­dzy Pań­stwo, o naszej akcji. Jak rów­nież dzię­ku­je­my ser­decz­nie tygo­dni­ko­wi „Wia­do­mo­ści” i tygo­dni­ko­wi „Goniec”, gdzie może­cie Pań­stwo prze­czy­tać o całej naszej akcji.  Jeste­śmy nie­zmier­nie szczę­śli­wi, ze mogli­śmy na Pań­stwa liczyć.

Oso­by chęt­ne do współ­pra­cy z nami pro­szo­ne są o kon­takt tele­fo­nicz­ny przy następ­nej zbiór­ce pod nume­rem tele­fo­nu 416.826.0704

Życzy­my Zdro­wych, Spo­koj­nych Świąt Boże­go Narodzenia.

 Mał­go­sia Pęczkowska

 Moni­ka Syguda-Maleszyk

 Kamil Maleszyk