Wszyst­kie 27 kra­jów Unii Euro­pej­skiej zaak­cep­to­wa­ły umo­wę inwe­sty­cyj­ną z Chi­na­mi poin­for­mo­wał South Chi­na Mor­ning Post .
Poro­zu­mie­nie może zostać pod­pi­sa­ne już we wtorek.
Posu­nię­cie to nastą­pi­ło po tym, jak nego­cja­to­rzy UE stwier­dzi­li, że nastą­pił „pozy­tyw­ny roz­wój”  w zakre­sie ochro­ny stan­dar­dów pra­cy w Chi­nach, co jest jed­nym z głów­nych punk­tów spornych.

UE naci­ska na szer­szy dostęp do ryn­ku w Chi­nach, w tym w dzie­dzi­nie tele­ko­mu­ni­ka­cji, finan­sów i pojaz­dów hybrydowych.

Umo­wa daje Chi­nom sze­ro­kie upraw­nie­nia inwe­sty­cyj­ne i dostęp do ryn­ku Unii Europejskiej

reklama