Labo­ra­to­rium w Hamil­ton pomy­li­ło się w wyni­kach testów na COVID-19 w przy­pad­ku 31 osób. Hamil­ton Health Servi­ces, któ­re wraz z St. Jose­ph’s Heal­th­ca­re Hamil­ton zarzą­dza Hamil­ton Regio­nal Labo­ra­to­ry Medi­ci­ne Pro­gram, poda­ło, że 16 osób otrzy­ma­ło wynik fał­szy­wie ujem­ny, a 15 osób — fał­szy­wie dodat­ni. Wszy­scy zosta­li powia­do­mie­ni o pomyłkach.

Prób­ki pobra­no 30 i 31 grud­nia w Ham­li­ton, Bur­ling­ton i oko­li­cach. Dane poda­wa­ne codzien­nie na temat licz­by nowych przy­pad­ków zosta­ły sko­ry­go­wa­ne tak, by odzwier­cie­dlać stan faktyczny.