Health Cana­da wyco­fa­ło z użyt­ku pro­duk­ty do dezyn­fek­cji rąk, któ­re były uży­wa­ne w nie­któ­rych szko­łach w Quebe­cu, a tak­że sprze­da­wa­ne przez inter­net i w tra­dy­cyj­nych skle­pach w Quebe­cu i Onta­rio. Cho­dzi o pro­duk­ty fir­my Atoms F.D. Inc, któ­re w swo­im skła­dzie mają 0,3 proc.  chlor­ku ben­zal­ko­nio­we­go. Środ­ki te mają w nazwie sło­wa “Anti-Micro­be” lub opa­trzo­ne są nume­rem Drug Iden­ti­fi­ca­tion Num­ber (DIN): 02248351.

Pro­duk­ty zosta­ły wyco­fa­ne, ponie­waż stę­że­nie chlor­ku ben­zal­ko­nio­we­go było dwa razy więk­sze niż dopusz­czal­ne do użyt­ku domo­we­go. Health Cana­da ostrze­ga, że w przy­pad­ku codzien­ne­go sto­so­wa­nia sub­stan­cji o wyż­szym stę­że­niu może poja­wić się suchość i swę­dze­nie skó­ry, a tak­że złusz­cza­nie się skóry.

Atoms F.D. Inc ma wyco­fać pro­duk­ty i zmie­nić opi­sy na ety­kie­tach, tak by zawie­ra­ły infor­ma­cję, że mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne do celów przemysłowych.

Wyco­fa­ne są nastę­pu­ją­ce środ­ki: Anti-Micro­be, sprze­da­wa­ny przez Atoms F.D. Inc; 32 Anti-Micro­be, sprze­da­wa­ny przez Gro­ups BOD; Essen­ce 360 Anti-Micro­be, sprze­da­wa­ny przez Essence360 Inter­na­tio­nal; Nutra One Anti-Micro­be, sprze­da­wa­ny przez Nutra One Inc.; Paoch Anti-Micro­be, sprze­da­wa­ny przez Entre­pri­se Paoch Inc.; Pro­du­its Bio-Expert Anti-Micro­be, sprze­da­wa­ny przez Pro­du­its Bio-experts Inc.; Tri­lux Anti-Micro­be, sprze­da­wa­ny przez Tri­lux; Yuni­san Han­dzo, sprze­da­wa­ny przez Arc­lay Natu­ral Tech­no­lo­gies Inc.

Nale­ży też zwró­cić uwa­ge na ozna­cze­nie DIN 02248351. Wska­za­ne pro­duk­ty powin­ny być odda­ne do miej­sco­wej apte­ki lub wyrzu­co­ne zgod­nie z wytycz­ny­mi doty­czą­cy­mi uty­li­za­cji chemikaliów.