Zga­dzam się z panem redak­to­rem że każ­dy powi­nien być  odpo­wie­dzial­ny za wła­sne  i swo­jej rodzi­ny zdro­wie , a nie  jakiś tam obcych ludzi . To taka “komu­ni­stycz­na zagryw­ka “żeby ludzi obar­czyć odpo­wie­dzial­no­ścią za kogoś inne­go .  Tru­de­au klę­ka przed kry­mi­na­li­sta­mi i pła­ci ter­ro­ry­stom “zbi­ja­jąc punk­ty “w milio­nach dola­rów  co   nas powin­no bar­dzo nie­po­ko­ić.  My nic za to nie dosta­nie­my  a dając się zastra­szyć i zwieść pro­pa­gan­da ryzy­ku­je­my zdro­wiem życiem  i wła­snym upo­ko­rze­niem. Ja tyl­ko słu­cham swo­jej intu­icji ufam swo­jej wie­dzy ,  i klę­kam tyl­ko przed Bogiem.  Dużo lat upły­nę­ło odkąd stra­ci­łam wia­rę w leka­rzy i poli­ty­ków i innych takich co się sprze­da­li sys­te­mo­wi . “Dziw­ny jest ten świat  gdzie czło­wiek (poli­tyk ) mani­pu­lant gar­dzi czło­wie­kiem  “ale Nie zga­dzam się z Nie­me­nem że “Ludzi dobrej woli jest wię­cej” . Jest ich za mało . A strach ma wiel­kie oczy i robi z płuc i ser­ca wiel­kie  spu­sto­sze­nie. Ger­mań­ska Nowa Medy­cy­na to wyja­śnia w detalach.

Wie­sla­wa