Powsta­je pyta­nie, czy przy zaku­pie miesz­ka­nia z pla­nów agent real esta­te jest w ogó­le potrzeb­ny. Prze­cież taka trans­ak­cja przy­po­mi­na tro­chę zaku­py z kata­lo­gu – jest łatwa, przy­jem­na i nie wyma­ga od klien­ta żad­nej stra­te­gii działania.

        Przy­znam, że czę­sto spo­ty­kam się z taki­mi wąt­pli­wo­ścia­mi, więc dziś wyja­śnię, dla­cze­go war­to współ­pra­co­wać z agen­tem przy zaku­pie nie­ru­cho­mo­ści z pla­nów. Zga­dzam się oczy­wi­ście z powta­rza­ną argu­men­ta­cją, że wszyst­kie pro­jek­ty dewe­lo­per­skie są obec­nie ogła­sza­ne w inter­ne­cie, co zwięk­sza ich zasięg dotar­cia do poten­cjal­nych klien­tów. Jed­nak pomoc agen­ta może być w cza­sie pro­ce­su zaku­pu cen­na, bo dzię­ki nie­mu dosta­ną Pań­stwo lep­sze warun­ki zakupu.

        Bar­dzo wie­lu dewe­lo­pe­rów, zanim otwo­rzy biu­ro sprze­da­ży dla sze­ro­kiej publicz­no­ści, zwy­kle zapra­sza do współ­pra­cy wybra­ną gru­pę agen­tów. Są to tak zwa­ni „pre­fer­red agents” albo VIP Pla­ti­num Agents. Ci agen­ci, w zamian za przy­pro­wa­dze­nie poten­cjal­nych klien­tów, mają pierw­szeń­stwo w dostę­pie do pro­jek­tu i czę­sto moż­li­wość zaofe­ro­wa­nia im spe­cjal­nych pro­mo­cji i zachęt. Cza­sa­mi jest to bez­płat­ny par­king czy loc­ker, nie­raz jest to moż­li­wość tak zwa­ne­go bez­płat­ne­go „assi­gn­ment”. Cho­dzi o to, że więk­szość dewe­lo­pe­rów chce prze­te­sto­wać rynek zanim tak napraw­dę zacznie sprze­daż nie­ru­cho­mo­ści – by wyczuć, czy pro­jekt się powie­dzie czy nie. W zamian – są oni skłon­ni zaofe­ro­wać lep­sze warun­ki dla pierw­szych klientów.

REKLAMA

        Nie­daw­no pisa­łem o pro­jek­cie „Trend Living” w Water­down – prak­tycz­nie został on sprze­da­ny w jeden dzień i tyl­ko za pośred­nic­twem agen­tów VIP.

        Nasz Doma­tor Team ma duże doświad­cze­nie w takich pro­jek­tach; wie­lo­krot­nie byli­śmy zapra­sza­ni jako jedy­ny team z nasze­go pol­skie­go śro­do­wi­ska. Przy­po­mnę tyl­ko kil­ka pro­jek­tów: „Address at High Park”, „Evo­lu­tion Pla­ce”, „King­sway by the River”, „Westla­ke Enco­re”, „Mira­bel­la Con­dos”, „The Ron­cy Con­do”, „Edge Towers”, „Trend Living”, a ostat­nio „Grand Cen­tral Mimi­co”  czy „House of Assembly”.

        Dzię­ki nasze­mu doświad­cze­niu we współ­pra­cy z dewe­lo­pe­ra­mi nasi klien­ci mają szan­sę kup­na nie­ru­cho­mo­ści czę­sto na lep­szych warun­kach i (mając dostęp do sprze­da­ży na począt­ku) lep­sze­go wybo­ru miesz­kań. Ale nawet kie­dy wkra­cza­my do akcji już po tym, jak biu­ro sprze­da­ży otwie­ra się dla szer­szej publicz­no­ści, nadal może­my podzie­lić się z Pań­stwem naszym doświad­cze­niem i pomóc doko­nać wła­ści­we­go wybo­ru. Czy zro­bią to Pań­stwo na wła­sną rękę, czy z naszą pomo­cą – to cena zaku­pu będzie ta sama! Dewe­lo­per nie ofe­ru­je miesz­kań taniej, bo ktoś przy­szedł sam. bez agen­ta. Dla­cze­go więc nie sko­rzy­stać z bez­płat­nej obsłu­gi, któ­ra dodat­ko­wo może przy­nieść korzyści?

        Bez wąt­pie­nia kupu­jąc z agen­tem, któ­ry ma doświad­cze­nie w takich trans­ak­cjach, moż­na unik­nąć wie­lu błę­dów. Na przy­kład mało kto potra­fi wła­ści­wie odczy­tać pla­ny, nie każ­dy ma dobrą orien­ta­cję w tere­nie. Czę­sto już po fak­cie może się oka­zać, że kupi­li­śmy miesz­ka­nie bar­dzo mało funk­cjo­nal­ne albo nie­ko­rzyst­nie zlo­ka­li­zo­wa­ne w budyn­ku – z okna­mi wycho­dzą­cy­mi na sąsied­ni budy­nek, albo na altan­kę śmietnikową.

        Zakup to jed­na spra­wa, ale pozo­sta­je jesz­cze wybór praw­ni­ka, któ­ry ma doświad­cze­nie w takich trans­ak­cjach, zała­twie­nie finan­so­wa­nia (co czę­sto jest tro­chę trud­ne), inspek­cja nie­ru­cho­mo­ści przed prze­ję­ciem, i wie­le innych drob­nych spraw. Czy nie war­to mieć po swo­jej stro­nie doświad­czo­ne­go i bez­płat­ne­go konsultanta?

        Może­my, jako Doma­tor Team dotrzeć prak­tycz­nie do każ­de­go pro­jek­tu na tere­nie Toron­to i oko­lic. Ale oczy­wi­ście kon­cen­tru­je­my się naj­czę­ściej na zachod­niej i cen­tral­nej czę­ści GTA. Ostat­nio zosta­li­śmy zapro­sze­ni do dwóch bar­dzo cie­ka­wych nowych pro­jek­tów. Pierw­szy to „Grand Cen­tral Mimi­co”, a dru­gi „House of Assem­bly” przy Ster­ling Junc­tion. Kil­ka nie­ru­cho­mo­ści jest już zapre­zen­to­wa­nych na mojej stro­nie: czaplinski.ca, a resz­ta poja­wi się na niej wkrót­ce. Znaj­dą tam Pań­stwa tak­że infor­ma­cje o pro­jek­cie, ceny miesz­kań, pla­ny, zachę­ty, oraz oczy­wi­ście ilu­stra­cje. Ta lista pro­jek­tów będzie w naj­bliż­szych dniach powięk­sza­na, by dać Pań­stwu moż­li­wość wybo­ru miesz­kań i domów w róż­nych zakre­sach cenowych.

        Pod­czas prze­glą­da­nia lin­ków do nowych pro­jek­tów na stro­nach inter­ne­to­wych czę­sto wyma­ga­na jest reje­stra­cja, aby uzy­skać dostęp do dodat­ko­wych infor­ma­cji. Pod­czas reje­stra­cji, na pyta­nie czy ma Pan/Pani agen­ta suge­ro­wał­bym odpo­wiedź „YES” – wystar­czy wpi­sać moje imię i nazwi­sko (jeśli będzie takie pyta­nie) lub dane kogoś z nasze­go teamu. Czę­sto taką infor­ma­cję moż­na wpi­sać w „addi­tio­nal notes”. Oczy­wi­ście może­my też spo­tkać się i doko­nać reje­stra­cji razem.

        Tak jak wspo­mnia­łem, nasz ser­wis jest dla Pań­stwa bez­płat­ny, a cena sprze­da­ży i tak nie jest obni­ża­na. Cóż więc jest do stra­ce­nia? Moim zda­niem NIC, nato­miast zysk może być znacz­ny! Pomoc, pora­da, zna­le­zie­nie lep­sze­go finan­so­wa­nia i jesz­cze szan­sa wygra­nia mer­ce­de­sa kla­sy A. Pro­szę pamię­tać: nie ma sen­su wywa­żać otwar­tych drzwi!

Pozdra­wiam i zapraszam

Maciek Cza­pliń­ski

905 278 0007