Według mię­dzy­na­ro­do­we­go prze­glą­du danych opu­bli­ko­wa­ne­go w śro­dę, wskaź­ni­ki mar­twych uro­dzeń i zgo­nów matek wzro­sły o oko­ło jed­ną trze­cią pod­czas pan­de­mii COVID-19. Łącząc dane z 40 badań z 17 kra­jów, prze­gląd wyka­zał, że blo­ka­dy, zakłó­ce­nia w usłu­gach położ­ni­czych i strach przed wizy­tą w pla­ców­kach opie­ki zdro­wot­nej zwięk­sza­ły ryzy­ko cią­ży, pro­wa­dząc do ogól­nie gor­szych wyni­ków dla kobiet i niemowląt.

„Pan­de­mia COVID-19 wywar­ła głę­bo­ki wpływ na sys­te­my opie­ki zdro­wot­nej” — powie­dzia­ła pro­fe­sor Asma Kha­lil, któ­ra współ­pro­wa­dzi­ła bada­nia na Uni­wer­sy­te­cie św. Jerze­go w Lon­dy­nie. „Zakłó­ce­nie spo­wo­do­wa­ne … dopro­wa­dzi­ło do moż­li­wych do unik­nię­cia zgo­nów zarów­no matek, jak i dzie­ci, zwłasz­cza w kra­jach o niskich i śred­nich dochodach”.

W prze­glą­dzie opu­bli­ko­wa­nym w cza­so­pi­śmie Lan­cet Glo­bal Health stwier­dzo­no ogól­ny wzrost ryzy­ka uro­dze­nia mar­twe­go dziec­ka i śmier­ci matek pod­czas pan­de­mii oraz stwier­dzo­no, że wpływ na bied­niej­sze kra­je był nie­pro­por­cjo­nal­nie większy.

reklama

Stwier­dzo­no rów­nież znacz­ną szko­dę dla zdro­wia psy­chicz­ne­go mat­ki. Spo­śród 10 badań włą­czo­nych do ana­li­zy, któ­re doty­czy­ły zdro­wia psy­chicz­ne­go mat­ki, w sze­ściu stwier­dzo­no wzrost depre­sji popo­ro­do­wej, lęku mat­ki lub obu.